– Dette ser vi selvsagt i et litt lengre perspektiv, sier byråden for miljø og byutvikling til bt.no.

Tanken bak er naturligvis den at den planlagte firefelts tunnelen fra Nygårdstangen til Arna vil føre til sterk økning i trafikken gjennom krysset.

I forslaget til kommunedelplan, som byrådet nå skal legge ut til offentlig ettersyn, er tallet på biler gjennom krysset på Nygårdstangen anslått til 97.000 i 2015 dersom Arnatunnelen ikke bygges.

Med Arnatunnelen vil dette tallet stige til 114.000 biler.

I kommunedelplanen sier Statens vegvesen rett ut at det trengs «avbøtende tiltak» for å unngå total forstoppelse. Og disse tiltakene bør gjennomføres før bompengeinnkrevingen i Arnatunnelen er avsluttet. Innkrevingsperioden vil normalt være 15 år.

På skissestadiet Det Lisbeth Iversen tenker seg, er da tunnelforbindelse fra Fløyfjellstunnelen til den planlagte Mindetunnelen. Denne skal da avlaste krysset på Nygårdstangen.

Mindetunnelen er en firefelts tunnel som er tenkt bygget fra Fjøsanger under Minde og Solheimslien til Danmarksplass. Tunnelen blir nok bygget — en gang. Men foreløpig er den ikke kommet stort lenger enn til skissestadiet. Hvilket betyr at den overhodet ikke er nevnt i Nasjonal Transportplan 2006-15. Og det skal gjøres mye godt arbeid for å få den med i rulleringen frem til 2019.

Ut med lokaltoget? Arnatunnelen vil også gjøre det mulig å skape et busstilbud mellom Arna og Bergen som er bedre enn dagens lokaltog. Men det er minst én hake ved dette. Det vil øke antall busser inn til bykjernen, mens ett av målene med Bybanen nettopp er å redusere busstrafikken i sentrum.

Den andre haken er at lokaltoget finansieres av staten gjennom Norges Statsbaner. Skal dette erstattes av bussruter gjennom Arnatunnelen, må Bergen kommune betale dette selv.

Også i Arna vil Arnatunnelen føre til endringer. Planarbeid har vist at tunnelen vil gi sterk økning av trafikken på Ådnavegen, som passerer mellom Øyrane Torg og Arna stasjon. Også dette må utredes nærmer med tanke på tiltak.

Venstre tar dissens I tillegg pekes det på at Ringveg Øst (ny vei mellom Nesttun-området og Arna) ikke er utredet så langt at det er mulig å si noe sikkert om hvordan den ville fungert som et alternativ til Arnatunnelen.

Byråd Lisbeth Iversen tar sikte på å få belyst til disse punktene til utgangen av august. Da vil hun forberede et statusmelding til bystyret.

– Vi har høy prioritet på denne saken, og håper å få vedtatt kommunedelplanen for Arnatunnelen så snart som mulig, sier Lisbeth Iversen til bt.no.

Etter det BT erfarer, vil Venstres byråd, Hans-Carl Tveit, følge sitt partis program og stemme mot at forslaget til kommunedelplan for Arnatunnelen legges ut til høring.