Nå vil fylkespolitikerne blant annet ha utredet en lang tunnel fra området sør for Statens Hus/Nonnen, gjennom sentrum og ut til Slaktehustomten.

Fylkesutvalget vedtok fredag at det trengs mer utredning av alternative traseer for Bybanen gjennom sentrum i retning Sandviken og Åsane.Dermed tok ikke fylkespolitikerne stilling til den heteste poteten: Om Bybanen skal gå over Bryggen eller i tunnel. I stedet skriver fylkesutvalget i sitt lange, og kompliserte, vedtak at "endeleg val av trase i sentrum føreset tilleggsutgreiingar".

Daglinje i Sandviken, tunnel i Åsane

Utvalget vil derfor gå videre med begge de to hovedalternativene på nordsiden av Vågen.

I Sandviken anbefaler fylkesutvalget alternativet som gir mest mulig av banen i dagen. I Åsane anbefaler fylkesutvalget alternativ 2C, det vil si langs E39, gjennom Åsane sentrum og tunnel under E39 til Nyborg. Fylkesutvalget ønsker dessuten å prioritere videre utbygging til Vågsbotn så raskt det lar seg gjøre.

Vil vurdere batteri

Når det gjelder den omstridte traseen gjennom sentrum, ber fylkesutvalget om følgende tilleggsutredninger før de tar endelig beslutning:

1. Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø knyttet til den mulige barrierevirkningen ved Bybanen over Bryggen.

2. Utredning av batteridrift som avbøtende tiltak for å unngå bruk av kjøreledninger og master over Bryggen.

3. Utgreiing av tunnelalternativet trasé 2Aa, men med nedkjøringsrampen flyttet fra Kaigaten til sør for Statens hus/ Nonnen.

4. Kartlegging av hydrogeologiske forhold og vurdering av risiko for endringer av grunnvannstanden i Sandbrogaten og Vågsbunnen.

5. Kartlegging og utgreiing av konsekvensene tiltaket i Sandbrogaten kan ha for kulturlagene og kulturminnene i Sandbrogaten. Det samme gjelder for løsning med vending av Bybanen ved Torget og ved Sandbrogaten.

6.Kartlegging av konsekvensene for automatisk fredete kulturlag og for kulturminner i sentrum av nasjonal verdi grunnet eventuell omlegging av kommunal infrastruktur, rør og kulverter under bakken.

Nei, nei, nei

Fylkesutvalget sier derimot kategorisk nei til en rekke traséalternativer: 1Ab, 1 Bb, 2Ab, 3Ba, 3Bb.

Fylket varsler dessuten innsigelse mot alternativene 1Aa, 1Ab (over Vågsallmenningen), 1Ba, 1Bb, 2Aa, 2Ab og 3Ba dersom tilleggsutredningene eller forhandlinger med kulturminnemyndighetene ikke gir tilfredsstillende løsninger.

Her kan du lese om alle bybane-alternativene