— Giftlokket her i byen er et monument over handlingslammelsen til det borgerlige byrådet i Bergen.

Kraftsalven kommer fra SV-lederen, som i dag møter sine egne på årsmøtet til Hordaland SV.

I kantinen til Rådhuset vil han bruke talen sin til å fremme forslag om en lovendring. En lovendring som vil tvinge byrådet i Bergen til å innføre tiltak når luften i byen forverrer seg.

— Det som skjedde med luften nå i vinter var dramatisk. Vi kan ikke sitte stille og se på at dette skjer vinter etter vinter. Også vi på nasjonalt plan må være med for å sikre at alle innbyggerne kan sende ungene sine ut i frisk luft. Ser vi på ren luft som en rettighet, spør han, og svarer ja på sitt eget spørsmål.

— Da er det ikke akseptabelt at en så alvorlig situasjon møtes med passivitet.

Verstingliste

Lysbakken peker på at staten i dag griper inn når kommuner setter økonomien sin over styr. Slike kommuner ender opp på den såkalte ROBEK-listen, og havner under statlig styring inntil de har gjenvunnet kontrollen.

— På samme måte må vi kunne gripe inn overfor kommuner som ikke greier å styre forurensningen sin. Det er fullstendig uakseptabelt at barn i Bergen puster forurenset luft i dagevis uten at tilstrekkelige tiltak for å forbedre situasjonen settes i verk.

SV-lederen mener det ene og alene er byrådets ansvar å innføre tiltak som monner når luften blir forverret.— Byrådet i Bergen hadde flere poenger da luftproblematikken var oppe sist. Det var en rekke spørsmål knyttet til hva de kunne foreta seg. Den begrunnelsen er borte. Siden sist har de fått en rekke tiltak som vil føre til begrensninger i biltrafikken. Et eksempel er datokjøring, et annet de kan innføre er midlertidig omgjøring av felt på innfartsårene til kollektivfelt.

Lysbakken presiserer at ansvaret for å gjennomføre disse tiltakene ligger lokalt.

— Vi ønsker egentlig ikke å ta ansvaret eller makten for dette fra noen. Det er ikke et ønske om at staten blander seg inn. Målet med en slik lovendring må være at loven aldri skal måtte

brukes. Men ansvaret plasseres tydelig.

Vil ha fortgang

Forslaget går ut på at Miljøverndepartementet eller Klima— og forurensningsdirektoratet kan gripe inn overfor kommuner som ikke foretar seg noe når grenseverdiene for dårlig luft nærmer seg eller overskrides.

Samtidig som Lysbakken kritiserer Bergen for ikke å innføre restriktive tiltak, har regjeringen, hvor hans eget parti sitter, hatt bompengesøknaden fra Bergen og Hordaland på bordet i ett år. Dette er en søknad som vil doble bompengene i Bergen, noe som ifølge veivesenet kan gi en trafikkreduksjon på opp mot ti prosent.

— Ett år er veldig lenge, vedgår Lysbakken, og legger til:

— Men det er ikke slik at byrådet ikke har andre tiltak klare.

— Når skal disse tvangsmidlene eventuelt gjennomføres? Når giftokket først ligger over Bergen, så er det vel lite annet enn frisk vind som kan bøte på problemet?

— Hvilke grenseverdier som skal føre til reaksjon, og når det skal innføres tiltak, må vi komme tilbake til. Men dette er diskusjoner som kommer uansett hvem som har ansvaret, svarer han.

Diskuter saken under: