Denne uken har sykehusledelsen hatt flere møter om samarbeidsforholdene mellom Kvinneklinikken og fødeavdelingen på Voss.

Bedre harmoni

Administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland, bekrefter at det nå er enighet om at virksomheten på de to fødeavdelingene skal harmoniseres slik at keisersnittfrekvensen ikke lenger blir så ulik ved de to fødeavdelingene.

I dag blir 20 prosent av barna som blir født ved sykehuset på Voss, forløst ved keisersnitt. På Kvinneklinikken blir ca 12 prosent av barna født ved hjelp av keisersnitt.

— Betyr dette at målet er at keisersnittfrekvensen skal gå noe opp på Kvinneklinikken og noe ned på Voss?

— Nei. Det kan ikke forstås så bokstavelig. Det er svært mange individuelle faktorer som gjør at frekvensen varierer fra fødeavdeling til fødeavdeling. Størrelse på avdelingen, antall risikofødsler som hver enkelt fødeavdeling må håndtere, kapasitet til å ta imot planlagte keisersnitt og lignende. Men vi må ha rutiner og prosesser som gjør at de medisinske kriteriene blir praktisert likt ved de to fødeavdelingene, sier han.

Arbeidsgruppe

Sykehusdirektøren har nå satt ned en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak som gjør at de to avdelingene får en mer harmonisert praksis. Gruppen skal være ferdig med arbeidet i midten av juni.

Helsetilsynet har påpekt at kontakten mellom Kvinneklinikken og fødeavdelingen på Voss har vært preget av lite samarbeid og samhandling. En hospiteringsordning på Kvinneklinikken for leger og jordmødre fra Voss har heller ikke fungert etter intensjonen.

— Vi vil nå gjennomgå hele ordningen og sørge for at vi får opprettet rutiner som gjør at vi også får avtalen til å fungere, sier Kvinnsland.

Fødselsstatistikken viser også at to av tre kvinner som får utført planlagt keisersnitt på Voss, kommer fra Bergen.

Kvinnsland understreker at det ikke er noe mål at færre kvinner fra Bergen skal reise til Voss for å føde i fremtiden.

— Fritt sykehusvalg gjelder også for fødende. Og selvsagt er kvinnene fra Bergen også fremdeles hjertelig velkommen til å føde på Voss.

Lena Vermedal (Arkiv)