JAN STEDJE jan.stedje@bt.no

Det er i revisjon av forskriftene om gjødselsvarer at avløpssvann fra kommunale kloakkanlegg blir foreslått tatt inn i forskriften. Det vil få direkte følger for behandlingen av kommunalt avfall/slam som inneholder antibiotika, særlig i de største byene.Nå reagerer avløpsselskapene, som frykter store praktiske og økonomiske problemer. — De foreslåtte kravene om antibiotika har et omfang som ikke er til å leve med. Vi er urolige. Er det gjort nye funn og kommet ny kunnskap om antibiotika og innvirkning på miljøet som er bakgrunnen, heter det i ett av protestbrevene som er kommet til Helsetilsynet fra avløpsselskapet VEAS.VEAS er landets største anlegg for behandling av kommunalt avløp og avløpsslam i Oslofjorden. Men også i de andre store byområdene, blant annet Bergen, vil forslaget om strengere behandling av avløpsslam som inneholder antibiotika få konsekvenser for selve avfallsbehandlingen. Det er hensynet til miljøet som er bakgrunnen for at Helsetilsynet ønsker å innføre kravet om at avløpsslam fra kommunale anlegg ikke lenger kan inneholde antibiotika og kjemoterapeutika.Både Statens legemiddelverk og Statens institutt for folkehelse er brakt inn i denne saken, som Helsetilsynet mener bør føre til at alle utslipp av antibiotika til kommunale kloakkanlegg stanses.