I brevet til Kunnskapsdepartementet foreslår direktoratet at det blir innført «nasjonale vurderingskriterier». I første omgang skal dette gjelde fagene mat og helse, norsk, matematikk og samfunnsfag, skriver Aftenposten.

Kriteriene skal basere seg på nivåene lavt, middels og høyt, på flere klassetrinn. Allerede i 2. klasse skal lærerne bruke verktøyet til å vurdere elvene sine, foreslår Utdanningsdirektoratet.

Venter kritikk Formålet med en slik ordning skal være å bedre elevenes forståelse av hva som er forventet av dem. Ved å få tydelige tilbakemeldinger på arbeidet, og hva som kan gjøres for å forbedre det, kan elevene klatre til et høyere kompetansenivå, heter det.

Men Utdanningsdirektoratet innser at en slik ordning kan bli møtt med kritikk.

«Nasjonale vurderingskriterier kan oppfattes som en skjult innføring av karakterer på barnetrinnet» og «vurderingskriterier på for mange nivåer på barnetrinnet kan oppfattes som innføring av en karakterskala», heter det i brevet.

Vil teste til høsten

Utdanningsdirektoratet er i likhet med OECD bekymret for norske elevers utvikling og for at de ikke følges godt nok opp. Et slikt vurderingssystem kan derfor være et godt utgangspunkt for forbedring i norsk skole, mener direktoratet.

Utdanningsdirektoratet foreslå at systemet kan prøves ut på et utvalg skoler kommende skoleår, og ber om rask tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) har ennå ikke fått forslaget, og kan derfor ikke kommentere saken.

Utdanningsforbundet har på sin side lite til overs for en slik løsning. Forbundet er motstander av alt som har med symboluttrykk for prestasjoner å gjøre, opplyser Haldis Holst, leder av grunnskoleseksjonen.