Drøye fire måneder før terrorangrepet ble Justisdepartementet advart mot at privatpersoner i Norge bestiller farlige kjemikalier fra utlandet.

«Norge er ikke tjent med å bli sett på som et land hvor det er enkelt for privatpersoner å få tillatelse til erverv av stoffer som kan benyttes til å lage bomber,» het det i brevet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det ble sendt 11. mars i år.

Må søke om lov

Myndighetene i flere land har lenge bekymret seg over at det er for lett for privatpersoner å skaffe seg tilgang til farlige kjemikalier – deriblant ammoniumnitrat, som finnes i kunstgjødsel.

Nå vil EU-kommisjonen innføre en ordning der privatpersoner må ha særskilt tillatelse for å kunne kjøpe åtte ulike kjemikalier som kan brukes til å lage bomber. Norge vil bli omfattet av regelverket gjennom EØS-avtalen.

«Tillatelse skal nektes dersom det er rimelig grunn til å betvile søkerens legitimitet eller integritet. Det vil være aktuelt å innføre krav om politiattest,» heter det i brevet fra DSB.

Det er også lagt opp til et system der alle som får kjennskap til mistenkelig handel med 15 ulike kjemikalier, plikter å melde fra.

— Ville neppe blitt avslørt

Avdelingsdirektør Torill Tandberg i DSB påpeker at det foreslåtte regelverket trolig ikke ville ført til at Breivik ble avslørt.

— Slik han gikk frem ville han ikke blitt fanget opp, siden han var definert som en profesjonell kunde, sier hun.

Breivik skriver selv i sitt manifest at han etablerte selskapet Breivik Geofarm for å kunne kjøpe kunstgjødsel uten å vekke mistanke. Han er heller ikke tidligere straffedømt.

— Vi diskuterer nå med flere etater hvordan en bonde skal måtte dokumentere at vedkommende faktisk er bonde. Vi trenger noen gode, praktiske løsninger. Vi må også diskutere hvor vanskelig det skal være for bønder med et legitimt behov å få tak i kunstgjødsel, sier Tandberg.

Vil stoppe bombelek

Også dem som bygger bomber uten at de ønsker å skade noen, skal stoppes.

— Enkelte bygger bomber for å leke seg, og har ikke onde hensikter. Det kan likevel skje ulykker. Det kan vi kanskje unngå med et strengere regelverk, sier Tandberg.

Den svenske regjeringen har satt ned en egen gruppe med politi og beredskapsledelse for å se til at det nye regelverket blir innført og etterlevd. Bakgrunnen er blant annet at ungdommer flere ganger har laget gjødselbomber, ifølge de svenske beredskapsmyndighetene (MSB).

— Fremfor alt er det gutter i tenårene som har laget slike. Det er farlig på flere måter, også fordi disse bombene er så ustabile, sier Ingemar Malmström i MSB.

I andre naboland er nye tiltak innført de senere årene:

Danmark: Har allerede innført kraftige begrensninger på adgangen til å kjøpe ammoniumnitrat, i forkant av EUs nye regler.

Storbritannia: Har startet en ordning med frivillig rapportering ved mistenkelige transaksjoner.

Tyskland: Føring av lister over hvem som kjøper «visse typer» kjemikalier.

Generalsekretær Per Gunnar Skorge i Norges Bondelag er positiv til at myndighetene fører bedre kontroll med kunstgjødsel-kunder.

— Før 22. juli tror jeg ikke noen ofret dette en tanke, men nå er nok bønder mye mer bevisst på at kunstgjødsel kan misbrukes. Vi er mer enn villige til å bidra hvis vi kan gjøre noe for å hindre slike tragedier, sier Skorge.