Tiltakene gjelder sediment— og grunnforurensning ved den nedlagte malingsfabrikken i Florvåg og den nedlagte avfallsfyllingen i Bakarvågen på Askøy i Hordaland, melder SFT i en pressemelding.

Florvåg og Bakarvåg er av de sterkest forurensede områdene i fjordsystemet rundt Bergen. Tidligere miljøundersøkelser har avdekket svært høye verdier av tungmetaller, PCB og PAH i sedimentene. Det er også påvist høye konsentrasjoner av miljøgifter i fisk og blåskjell fra området.

Den nedlagte malingsfabrikken innerst i Florvåg og den nedlagte avfallsfyllingen i Bakarvågen er ansett som de viktigste kildene til forurensningen i området. Etter SFTs vurdering er det klart at den tidligere virksomheten ved malingsfabrikken i Florvåg har medført forurensning av vesentlig betydning.