— Vi har et fond som vi kan benytte til diakonalt arbeid sier stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit. Vi er innstilt på å benytte fondet til å støtte Kirkens Bymisjon slik at de behøver å bruke innsamlede midler til å lønne de to gateprestene i Bergen, sier stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit.

Møte

Tirsdag hadde han og biskop Halvor Nordhaug møte med ledelsen i Bymisjonen. På møtet drøftet de blant annet hvordan kirken kan støtte arbeidet som Kirkens Bymisjon driver.

Det var i forrige uke det ble kjent at Bjørgvin bispedømmeråd ikke lenger så seg råd til å være med å finansiere lønnsutgiftene til gateprestene i Bergen. Bispedømmene har bidratt med 250 000 kroner som tilsvarer en halv prestestilling. Stiftdirektøren forklarte at årsaken til nedskjæringen med at Kirken nå har så stramme budsjetter at den er nødt til å konsentrere seg om å lønne sine egne prester.

Engangsbeløp

Fjelltveit presiserer at det ikke er aktuelt å bidra med fondsmidler til å finansiere Bymisjonens prestestillinger flere år på rad.

— Vi ser selvsagt verdien av virksomheten som blir drevet i Korskirken. Derfor kan vi i år bidra med et beløp som tilsvarer lønnstilskudd for en halv stilling slik vi har gjort tidligere år. Men vi kan ikke love at Kirken kan bidra med lønnsmidler neste år. Vi vet at både årets og neste års budsjett blir så stramt at vi må konsentrere oss om å dekke lønnen til våre egne prester.

Det er Bjørgvin bispedømme formelt må godkjenne at fondet blir benyttet til Kirkens Bymisjonens virksomhet. Det skal skje på rådets møte i februar.

Gateprest og daglig leder i Kirkens Bymisjon, Eiel Holten er glad for at det nå ser ut til at Bymisjonen slipper å bruke innsamlede midler til å lønne gateprestene.

— Hilsener og henvendelser har strømmet på etter at BT skrev om at Kirken ikke lenger så seg råd til å bidra med lønn til prestene i Korskirken.

Kronerulling

Blant annet har vi vært i kontakt med en bidragsyter som ønsker å gi oss et større beløp om vi kan få organisert en kronrulling for å dekke som må til i tillegg til å lønne oss prester.

— Jeg er også svært glad for at Bjørgvin bispedømme strekker seg så langt at bispedømmet vil bidra med fondsmidler til virksomheten vår.

— Hva kunne skjedd med aktivitetene i Korskirken om kirken ikke hadde kommet dere i møte?

— Det hadde ikke under noen omstendighet kommet på tale å innskrenke den virksomheten vi driver i Korskirken. Slik det ser ut nå, om flere bidragsytere er med å bidra, får vi det mer rommelig i den daglige driften noe som i neste omgang vil gi mer overskudd til å drive kirkelig arbeid blant byens svakeste grupper, sier han.