TOR OLAV MØRSETHRAGNHILD HOVTORGEIR NORLING

— Jeg sov i timen. Jeg var dessverre med på dette, sier Arbeiderpartiets Jan Eilert Lohne, nestleder i bystyrets komité for helse og sosial.

Da vedtektene for erstatningsordningen ble vedtatt av bystyret i fjor, fikk nemlig ikke ofrene klagerett på avgjørelsene som den kommunale erstatningsnemden tar.

— Denne avgjørelsen er svært oppsiktsvekkende, sier Jan Fridtjof Bernt.

- Underlig unntak

Han er professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, og en av landets fremste eksperter på forvaltningsloven.

— Forvaltningslovens klare hovedregel er at alle skal kunne klage på enkeltvedtak som angår deres rettigheter eller plikter. Det skal svært tungtveiende grunner til for å gjøre unntak fra dette, slår Bernt fast, og fortsetter:

— Bestemmelsen tar i første rekke sikte på saker hvor et er særlig viktig med rask endelig avgjørelse.

Selv mener Bernt at barnehjemsofrene absolutt burde hatt mulighet til å klage på avgjørelsene som erstatningsutvalget tar.

— Jeg synes det er underlig at regjeringen kunne frata barnehjemsbarna en slik grunnleggende rettssikkerhetsgaranti, sier han.

Slik klagebehandling vil kunne skje ved en uavhengig kommunal klagenemnd som ser til at vedtak er truffet på en betryggende måte og er i tråd med praksis man ellers har lagt seg på, mener professoren.

- Ingen mening

Sosialbyråd Trude Drevland (H), som er politisk ansvarlig for erstatningsoppgjøret, sier hun ikke har noen personlig mening.

— Vi har bedt om en vurdering fra staten på dette. Vi ville ha en klar uttalelse som vi forholder oss til. Derfor har byrådet latt være å ha noen mening om dette, sier Drevland.

I et brev til Justis- og politidepartementet i januar i år, anmoder hun om at erstatningsutvalget må unntas fra forvaltningslovens klagebestemmelser.

Det samme gjorde byrådsleder Monica Mæland (H) i mars.

I begge brevene pekes det på at det vil oppstå problemer rundt hvem ankeinstansen skal være, blant annet på grunn av manglende kompetanse til å behandle ankene.

— Denne anmodningen ble sendt på bakgrunn av bystyrets vedtok, sier Drevland, som anser saken som avgjort.

Men Lohne vil ha omkamp.

— Det bør alltid være klagerett på avgjørelsene i slike utvalg. Det sitter tre personer der, og de kan gjøre feil.

- En glipp

Lohne sier han først vil ta opp spørsmålet i Aps gruppe i komité for helse og sosial. Deretter vil han ta saken videre.

— Hvordan en klageordning blir er usikkert. Men vi må få til dette.

— Hvordan kan du ha gått glipp av dette da saken ble behandlet?

— Nei, si det. Vi var trolig så glade for at ordning kom på plass at vi overså dette. Det var en glipp etter mitt syn, sier Lohne.

Leder i komiteen, Liv Røssland (FrP), sier til Bergens Tidende at hun skal ha et møte med Lohne om dette.

— Utover det har jeg ingen kommentar, sier hun.

SVs Ragnhild Hedemann sier at på grunn av den spesielle ordningen, må en unngå unødig byråkrati.

— I tillegg er det viktig å finne en ordning som belaster ofrene så lite som mulig. Men om dette er betenkelig juridisk, må vi se på det på nytt, sier hun.