Den utvidede innfartsåren til sentrum bør legges på utsiden av BKK-bygget og det gamle gassverket, mener byrådet. Det betyr i så fall at Havnevesenet må avstå areal til veien.

«Det nye planforslaget vil gi vesentlig bedre boforhold langs Torborg Nedreaas gate. Løsningen gir dessuten mulighet for sykkeltrasé mellom Florida og Nøstet» skriver byråd Lisbeth Iversen i innstillingen.

På byrådsmøtet onsdag vil byrådet trolig vedta å legge forslaget ut til offentlig innsyn.

Veianlegget vil koste rundt 50 millioner kroner. I tillegg vil det koste penger å innløse bygninger som må rives, og det kan også bli nødvendig med utskiftning av forurensede masser på kaier.

Det er en forutsetning at jernbanesporet til Dokken, som BT skrev om forrige lørdag, skal ligge og kunne benyttes uten av trafikken på den nye hovedveien forstyrres, skriver Iversen.