Helsedirektoratet syns dessutan at undersøkinga over fem år blir for dyr, og meiner kostnadene bortimot kan halverast.

Helse Bergen har lagt ein plan der det vil koste 22,4 millionar kroner å gjennomføre helsegranskinga i Gulen og Masfjorden.

Les og se video:

Unik helseundersøkelse i Sløvåg Yrkesmedisinsk avdeling i Helse Bergen har fått ansvaret for å granske helsetilstanden til folk som blei sjuke etter ulukka ved tankanlegget i Sløvåg. Helsedirektoratet ber Helse Vest øyremerke 12 millionar kroner til undersøkinga. Dersom dette ikkje er nok, må Helse Bergen sjølv finne pengane til resten.

Omfattande og dyr

Det er i eit brev til Helse— og omsorgsdepartementet at direktør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet overprøver vurderingane til fagfolka i Helse Bergen som har planlagt undersøkinga.

_Les også:

Fikk Sløvåg-syndrom i Estland_

«Umiddelbart kan det her se ut som om det er lagt opp til en svært omfattende (og kostbar) undersøkelse», heiter det. Helsedirektøren støttar seg mellom anna til fylkeslege Helga Arianson i Hordaland, som også skal ha gitt uttrykk for at framlegget er omfattande.

I staden for 22,4 millionar som fagfolka meiner trengst, meiner direktoratet det må halde å setje av 12 millionar i perioden frå 2009 til 2013. I tillegg blei det brukt noko pengar då undersøkinga starta før nyttår.

_Les kommentar:

Sløvågs Gomorra_

Det kjem ingen lovnader om ekstraløyving. Tvert om er det vanskeleg å forstå direktoratet annleis enn at Helse Vest må ta pengar frå sjukehusdrifta på Vestlandet.

«Selv om oppdraget vedrørende oppfølgingsundersøkelsen er gitt av Helsedirektoratet, har det ikkje vært like klart hvilken instans som skulle stå for utgiftsdekningen. Helsedirektoratet vurderer det slik at det økonomiske ansvaret legges til Helse Vest, ettersom Yrkesmedisinsk avdeling i Helse Bergen hører inn under dette foretaket», skriv helsedirektør Larsen til helseminister Bjarne Håkon Hanssen.

Skal gjennomførast

Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal seier Helse Vest har meldt frå til departementet at dei treng ei eiga løyving til granskinga.

— Så langt har vi ikkje fått tilbakemelding. Men eg vil understreke at prosjektet skal gå. Folk i Gulen og Masfjorden må ikkje bli uroa for at undersøkinga ikkje blir gjennomført. Dette skal vi få til.

  • Kva syns du om brevet?
  • Eg registrerer at Helsedirektoratet gjev til kjenne eit syn på kva undersøkinga skal koste. Eg trur Helse Bergen har gjort ei god vurdering.

Sandal forstår at det går an å tolke direktoratet slik at Helse Vest og Helse Bergen må finne pengar på eigne budsjett.

— Vår overordna er Helsedepartementet. Drøftingane om gjennomføring og finansiering mellom Helse Vest og departementet er så vidt starta.

Uroa

Direktør Tor B. Aasen ved Yrkesmedisinsk avdeling i Helse Bergen er uroa over signala frå Helsedirektoratet:

  • Dette kan oppfattast slik at Helse Vest må betale, og at det ikkje er snakk om «friske» statlege midlar. Utgiftene må dermed dekkast frå andre sjukehusmidlar. Vi er spente på kva som blir utfallet.

Helsedirektoratet ønskjer ikkje å kommentere saka sidan deira råd er sendt over til departementet.

HEIDI HATTESTEIN (ARKIV)