Som stortingskandidat på en utsatt tredjeplass vokter bypolitikeren Warloe seg vel for å øse opp innbyggere som trives godt i de små kommuneenhetene.

– Dette må komme gradvis, og jeg har ikke noen tro på tvangstiltak, sier han.

Dermed er han noe i utakt med sin egen partileder, Erna Solberg, som ved mange anledninger har uttrykt utålmodighet for å få fart i arbeidet med kommunesammenslåinger.

– Må komme nedenfra

– Er ikke kommunekartet modent for revisjon, ettersom det med årene er blitt mye enklere å reise fra sted til sted?

– I en ideell verden er det nok det. Men denne erkjennelsen må komme nedenfra. Innbyggerne må selv finne ut om kommunegrensene bør endres. For de små kommunene spørs det hvor lett det blir å skaffe seg nok kompetanse på de ulike fagområdene, sier Warloe som har tro på at interkommunalt samarbeid vil tvinge seg frem i større utstrekning enn hittil.

Warloe er ikke overrasket over at små kommuner som Granvin og Jondal hevder seg godt når det gjelder kvalitet på kommunale tjenester, slik det gikk frem av BT-reportasjen onsdag.

Men han kjøper ikke uten videre påstanden om at folk trives bedre i småkommunene. Flyttestrømmen inn til byer og større sentra slår i hvert fall beina under slike antakelser, mener han.

Frivillig innsats

SVs nestleder Audun Lysbakken er heller ikke overrasket over at de små kommunene hevder seg godt når det gjelder tjenestetilbudet, og forklarer det slik:

– I små forhold er det lettere å se hver enkelt innbyggers behov, og det er dermed mindre sjanse for at noen faller utenfor. Dette i seg selv er et kraftfullt argument mot å slå sammen kommuner.

For Lysbakken teller det dessuten mye at organisasjonsliv og frivillig innsats jevnt over har bedre kår i de små kommunene enn i de store. Lokaldemokratiet fungerer også best i mindre og oversiktlige miljøer, påpeker han.

– Betyr dette at SV og Senterpartiet så å si er på linje i kampen mot kommunesammenslåinger?

– Ja, det vil jeg trygt si. Slipper høyresiden til, vil de små kommunene gå utrygge tider i møte, sier Audun Lysbakken.

Minisykehus i Granvin?

Venstres og Ulviks Lars Sponheim forstår godt at folk i nabokommunen Granvin har høy trivselsfaktor og er såre fornøyd med de kommunale tjenester.

– Granvin har alltid vært en fattig kommune, og er derfor vant til mye dugnadsarbeid. Forventningsnivået i forhold til kommunale tjenester er ikke så stort som i de forholdsvis mer velstående kommunene omkring.

Sponheim har tidligere slått til lyd for at både Ulvik, Granvin, Eidfjord og Ullensvang bør slås sammen når Hardangerbrua er på plass og binder disse kommunene sammen om få år.

Han vil gå langt i å bruke «mild tvang» for å kutte antallet kommuner i hele landet.

– Folk tenker dessverre altfor statisk og tror at vi i fremtiden vil klare oss like godt med den kommunestrukturen vi har. Det er der mange bommer, for etter hvert som vi får en mer aldrende befolkning, må en større del av helsetjenestene flyttes fra stat til kommune. Da vil for eksempel også Granvin ha behov for minisykehus med overlegekompetanse. Med det perspektivet vil sammenslåinger tvinge seg frem, sier Sponheim.

Bør mindre kommuner slås sammen med tvang? Diskuter saken her.