Det er under to uker siden en Nav-ansatt kvinne ble drept på jobb i Oslo. Nå mener Øyvind Urdal, avdelingsdirektør ved Nav Årstad, at noen brukere kanskje bør skilles ut.

Øyvind Urdal, Nav

— Det er lett å fremstå stigmatiserende. Samtidig er det slik at en marginal gruppe står for det meste av vold og trusler hos oss. Jeg tror det er best om de får Nav-tjenestene sine i egne kontorer, der det jobber ansatte med spesialkompetanse. Det handler om sikkerhet, både for de ansatte og for brukere med normal atferd, sier Urdal.I årets syv første måneder ble det meldt om 86 tilfeller av vold og trusler, såkalte avvik, mot ansatte ved Nav i Hordaland. Av 40 kontor i fylket, meldte Nav Årstad alene inn over en tredel av avvikene.

«Et dilemma»

Urdal sier parolen om å ta imot alle på samme måte, er «et dilemma» i Nav-miljøet.

— Men det er en kjensgjerning at våre mest utagerende brukere ofte er sosialklienter med store, sammensatte problemer. Gjerne både rus, kriminalitet og psykiatri. De kommer til oss mens de samtidig kan være under oppfølging av kriminalomsorg og psykisk helse, sier Nav-direktøren.

Han anslår at vold og trusler i ni av ti tilfeller starter med personer som ønsker mer penger.

— Hvis de får avslag, hender det at de tar gatespråket og gateatferden med seg inn på kontoret. Spørsmålet er om det kan settes en grense for hvem som hører til Nav-kontoret.

Urdal tror spesialkontor for krevende, truende og potensielt voldelige Nav-brukere hører naturlig hjemme i hvert fall i storbyene.

— Utfordringen er hvor listen skal ligge. Hvilke brukere skal eventuelt skilles ut og få et eget tilbud, fysisk adskilt fra de ordinære kontorene? Slike inndelinger blir fort vanskelige.

Etterlyser samarbeid

Robert Pettersen er sosialsjef i Årstad og leder den kommunale delen av Nav-tilbudet i bydelen. Han bekrefter oppfatningen av hvem som oftest står bak trusler og vold.

— Mine Nav-ansatte opplever en økende andel brukere som er psykisk ustabile, ikke sjelden med både rus og kriminalitet som en del av bildet, sier Pettersen.

Han beskriver dette som en «liten, men tidvis utfordrende» gruppe.

— Spørsmålet er hvordan vi kan ivareta både dem og de ansattes sikkerhet på en best mulig måte. Sosialtjenesten opplever for ofte at vi sitter alene med ansvaret for brukere i denne gruppen. Det trengs mer samarbeid med andre aktører, både fra psykiatri, rusfeltet og politiet.

MER LUKKET? Fungerende fylkesdirektør i Nav Hordaland, Frode Storvik, varslet i BT 13. august i år full gjennomgang av sikkerheten, etter drapet på en Nav-ansatt kvinne i Oslo.
FAKSIMILE

Pettersen sier vold og trusler kan føre til at Nav-brukere blir utestengt.

— Men det skaper igjen nye sikkerhetsutfordringer. Hvor kan vi møte disse mest krevende brukerne på en sikker måte? Etter drapet på en Nav-kollega i Oslo, må vi klart se nærmere på hvordan vi skal gjøre dette fremover, fastslår Pettersen.

Trener på voldsepisoder

«Nav-drapet» kunne skjedd hvor som helst, mener han.

— Det kunne skjedd i Bergen, og hos oss i Årstad for den del.

Nav-ansatte i Årstad trener nå på volds- og trusselepisoder, basert på virkelige hendelser. Seneste i juni stengte de kontoret for en dag og hadde en større øvelse med rollespill.

— Vi tar for oss reelle, alvorlige hendelser og spiller dem ut igjen. Så prøver vi å lære. Kunne vi gjort noe annerledes i forkant, slik at episoden ikke hadde eskalert? Ved å øve slik, øker vi også bevisstheten rundt truende atferd. Og vi kan finne ut hva vi trenger av nye sikkerhetstiltak, sier Pettersen.

Selv om omfanget av vold og trusler preger de Nav-ansatte og påvirker hverdagen deres, føler sosialsjefen for å presisere:

— De aller, aller fleste av brukerne våre har ikke problemer med å oppføre seg. De må selvfølgelig møtes med service, respekt og åpenhet.