BRITT SØRENSEN

Alle som jobber med barn må legge frem vandelsattest — unntatt dagmammaene. Det synes arbeiderpartipolitikeren er et paradoks. Og nå vil hun ha slutt på det. Ved å kreve at også dagmammaer legger frem vandelsattest, samt registrerer seg som selvstendig næringsdrivende, håper Gjul at et omfattende svart marked kan gjøres om til et marked som er hvitt og kontrollerbart både for foreldre og myndigheter.

Gunn Karin Gjul vet ikke hvor lang tid det kan ta å få en slik ordning på plass.

— Min oppgave blir å ta saken opp med utdanningsministeren og barne- og familieministeren, og be dem jobbe videre med dette, sier Gjul til Bergens Tidende.

Per i dag stilles det på landsbasis ingen krav til dem som vil bli dagmamma. I Bergen gir forskrift om miljørettet helsevern diverse pålegg til dem som er dagmamma for minst tre barn. Påleggene går for det meste på rent fysiske forhold som lokaler, inneklima, støy og renhold.

Etter at barnehageloven ble endret ved nyttår, ble dagmammaer med flere enn fem barn definert som familiebarnehage og kom dermed inn under loven. De har dermed krav på tilskudd og kommunen skal både godkjenne dem og føre tilsyn med dem.