VIDAR YSTAD

Open framferd er viktig av omsyn til tilliten til forskinga, meiner den tidlegare rektoren ved Universitetet i Bergen.

— Medieomtalen av einskildsaker dei siste dagane illustrerer etter mitt syn at det vil vere ein fordel for tilliten til forskinga at ein veit kva slags økonomiske bindingar det er mellom einskildaktørar og forskaren.

Internrevisjonen reagerte

Universitetsdirektøren oppnemnde 8. juli i fjor eit utval som skulle gjennomgå det etiske regelverket for tilsette ved Universitetet i Bergen.

Det skjedde på bakgrunn av at internrevisjonen ved UiB i fjor vår hadde avdekka kritikkverdige forhold. I dag er det inga systematisk registrering av sidegjeremål, men ei viss informasjonsutveksling på instituttnivå.

Etikkutvalet sette punktum for tilrådinga si i går, og saka kjem opp for styret ved Universitetet i Bergen torsdag 30. mars. Deretter skal saka ut på intern høyring.

Utvalet har utarbeidd nye etiske retningsliner i ti punkt, der siktemålet er å verne tilliten og integriteten til universitetet og dei tilsette.

Vil skjerpe

Utvalet vil skjerpe reglane for sidegjeremål for tilsette. Ingen tilsett skal kunne ha sidegjeremål i strid med universitetet sine interesser. Utvalet er også oppteke av å trygge at dei tilsette er upartiske og vernar om den faglege integriteten.

Utvalet tek samstundes til orde for å praktisere ei open line både innetter og utetter om eiga verksemd. Målet er å sikre omdømet til både fagmiljøet og den einskilde tilsette.

Men utvalet går ikkje inn for å opprette eit ope register over sidegjeremål eller finansiering av oppdrag. Utvalet går ikkje inn for å lage eit register i det heile.

Utvalet skil mellom sidegjeremål med og utan meldeplikt og sidegjeremål som krev godkjenning.

Utvalet meiner at meldeplikt er så inngripande overfor arbeidstakaren at føresetnaden for å innføre slik plikt må vere spørsmål om sidegjeremålet let seg sameine med arbeidsgjevaren sine legitime interesser.

Universitetsdirektør Kåre Rommetveit seier til Bergens Tidende at han vil ta med seg innspel om å opprette eit ope register i det vidare arbeidet med saka.

Rommetveit skal utarbeide si innstilling framfor styremøtet 30. mars.

Meldeplikt - ikkje innsyn

Universitetet i Oslo har også nyleg fått utarbeidd eit nytt regelverk for sidegjeremål. Utvalet, leia av juss-professor Fredrik Zimmer, avgav innstilling 6. februar.

Utvalet slår fast at dei reglane for sidegjeremål som vart innførd i 2000 ikkje er blitt gjennomførde eller har fått gjennomslag i praksis.

Fleirtalet i utvalet går nå inn for å innføre ei generell meldeplikt for alle sidegjeremål for vitskapleg tilsette. Men utvalet går, under ein viss tvil, imot at dei innmelde opplysningane i første omgang blir offentlege.