Vallalia er i ferd med å gjennomføre et toårig forsøk med flere barn og flere voksne i småbarnsavdelingen.

Nettopp en slik nyordning som bystyret i Bergen bastant har avvist. Senest skjedde det da barnehagebyråd Ruth Grung i bybudsjettet foreslo at barnehagene frivillig skal få utvide barnetallet. Opposisjonen svarte med å gjenta flertallskravet om at grensen ligger fast ved ni barn i avdelinger for de under tre år.

Men Ruth Grung akter ikke å gi seg. Barnehagene bør få stå fritt til å ta inn flere småbarn, mener hun, og vil ta opp igjen saken i løpet av neste år.

— Er du ikke villig til å bøye deg for bystyreflertallet?

— Vi må forholde oss til bystyret. Mitt standpunkt er at bystyret må endre oppfatning, sier Ruth Grung.

Dyrere enn andre byer

Grung viser til at de kommunale barnehagene i Bergen koster langt mer å drive enn barnehager i de andre store byene. Barnehageforliket, som trår i kraft fra 1.januar 2004, betyr trolig at barnehagene får andre og tøffere økonomiske rammer for virksomheten sin.

— Hvis vi fortsatt skal bruke like mange penger på barnehagene i Bergen som vi gjør i dag, må vi ta fra skole eller eldreomsorg. Det blir selvsagt vanskelig, sier hun.

Derfor har hennes kommunalavdeling startet arbeidet med å se etter rimeligere måter å drive barnehage på. Og driftsformer som gir flere småbarnsplasser.

Plass til flere

Her kommer Vallalia inn.

Vinteren for to år siden påla Fana bydel de seks kommunale barnehagene i bydelen å knipe inn til sammen en million kroner på sine budsjetter. Vallalia bestemte seg da for å gå motsatt vei, forteller styrer Ine Høvik Knudsen. - Vi så det umulig å spare inn penger vi ikke har. Heller da skaffe større inntekter.

Rommelige Vallalia hadde plass til flere barn, konstaterte styreren og fikk med seg både personalet og foreldrene på en forsøksordning med utvidet småbarnsavdeling.

I stedet for den ordinære nibarnsavdelingen har Vallalia 14 småbarn på en avdeling. Med hvert barn følger statstilskudd, pluss kommunal driftsstøtte og foreldrebetaling.

Men også tallet på voksne er økt. Opprinnelig skulle den store småbarnsavdelingen ha fire voksne - to pedagogiske ledere og to assistenter. Men kombinasjonen forsøksordning og bemanningskravet fra bystyret skaffet Vallalia en stilling ekstra.

Derfor er småbarnsplassene i Vallalia faktisk dyrere enn ordinære småbarnsplasser.

Både 12 og 14

En småbarnsavdeling med 14 barn og fire voksne, en færre enn i Vallalia, er derimot mye billigere i drift enn en vanlig småbarnsavdeling.

— Det er dette vi ideelt sett ønsker å få til. Både av økonomiske hensyn og fordi vi trenger flere småbarnsplasser. Dessuten har Bergen overskudd på førskolelærere, som vi da skaper nye jobber for, sier Ruth Grung.

Noe av gevinsten skal barnehagene få beholde, lover hun.

Byråden er også åpen for å la barnehagene drive småbarnsavdelinger med 12 barn og fire voksne, selv om dette koster mer enn ordinære plasser. - Vi trenger flere småbarnsplasser, understreker hun.

Heller 12 enn 14

Den siste modellen med 12 barn er i tråd med anbefalingen som kommer fra styreren av Vallalia. Ine Høvik Knudsen vil ikke uten videre anbefale andre barnehager å kaste seg på 14-barns-løsningen. Selv om tilbakemeldingene fra både foreldre og personalet i Vallalia er positive.

— Jeg mener at det ideelle må være fire voksne og 12 barn. For barna er 13 andre unger litt mange å forholde seg til. Dessuten viser det seg at vi på grunn av ferier og fravær i perioder må drive med bare fire voksne. Det er tøft, men lar seg gjøre. Å klare seg med tre voksne til 14 barn er etter min mening for knapt hvis vi skal gi barna den oppmerksomhet de trenger, sier Ine Høvik Knudsen.