BT møter representaner for velforeiningane i Nygårdsområdet rett ved VilVite-senteret. Dei fortel om eit nabolag flust med sprøytespissar, vald, hærverk og anna kriminell aktivitet. Bebuarane er uroa for eskaleringa av rus, kriminalitet og overdosar den siste tida. No krever dei at kommunen tar tak.

— Det er meir og meir alvorlig det vi er vitne til i denne bydelen. Det er ein enorm indignasjon i befolkninga her, og vanvittig stor misnøye med korleis politikarane har handsama rusproblematikken, seier Synnøve Fluge ved Møhlenpris velforeining.

Fredag føremiddag inviterte kommunen til eit møte med ei rekke aktørar i nærområdet. Fluge, som er leiar ved Møhlenpris velforeining, etterlyste ein nulltoleranse for kjøp og sal av narkotika i parken. Det satt langt inne hos kommunen.

— Vi måtte presse fram ein erkjennelse om at nei, det skal ikkje foregå kriminell verksemd eller hærverk i parken, seier Fluge.

- Fungerer ikkje

I januar i fjor gjekk nyleg avgått byråd Lisbeth Iversen ut i BT, og sa at alle opne russcenar i Bergen skal vere avvikla innan året.

— Og kva har skjedd? Ingenting. Det har skjedd null og niks. Her blir det berre verre og verre. Det politikarane har gjort hittil, fungerer ikkje, seier leiar Svein Ove Bjørnestad ved Nygårdshøgdens velforeining.

Dei omtaler eit hardare kriminalitetsmiljø som også sprer seg til områdene rundt parken.

— Vi har små born. Korleis trur du det er å vakse opp i eit nabolag med totalt ubereknelege mennesker og folk med våpen? seier Fluge, som er spesielt uroa for at borna må gå forbi parken på veg til skulen.

- Kosmetikk

Bebuarane ønskjer at kjøp og sal av narkotika slåast hardare ned på enn i dag. Til det trengs meir politi, meiner dei.

Torsdag annonserte Bergen kommune at det i sommar skal innførast vakthald i parken. Desse skal ikkje ha myndigheit til å slå ned på kriminalitet. Fluge meiner løysinga er ei dårleg erstatsning til politi.

— Då kan kommunen slå seg sjølv litt på skuldra for at her er noko konkret dei foreslår, men vi har ingen tiltru til at dette kan fungere på noko som helst slags måte. Det er kosmetikk, seier ho.

- Politiet har ansvar

Seksjonssjef Trond Stigen i byrådsavdelingen for sosial, bolig og områdesatsing er einig i at det bør vere ein nulltoleranse for lovbrot.

— Den bekymringen deler kommunen også, men kriminalitet er noko politiet har ansvar for. Kommunen må fokusere på å gi rusavhengige gode tilbod, samtidig som det er viktig å få kontroll på problemet ved slå ned på kriminell handling, seier han.

Stigen meiner kommunen har sett inn fleire tiltak for å få bukt med rusproblematikken i området.

— Vakthald er det mest konkrete tiltaket som skal innførast i ein avgrensa periode i sommar. I tillegg planlegger kommunen å rehabilitetere delar av parken, seier Stigen som også trekk fram MO-senterene som eit viktig tiltak for å få kjempe mot opne russcenar.

— Tar de til dykk kritikken som no blir retta mot dykk?

— Det er dei langsiktige tiltakene som vil bidra til at rusproblematikken blir betre. Vi må vente til tiltakene våre er satt i verk, og sjå på i kva grad det gir effekt, seier han.