– Saken vil bli lagt frem for bystyret like over påske. Det vil dreie seg om endringer i bompengesatsene, eventuelt forlengelse av bompengeperioden, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.

Også køprising vil kommunen utrede – uten at det skal tolkes dit hen at byrådet faktisk går inn for dette.

Iversen opplyste dette da hun i går la frem Bergen kommunes uttalelse til forslaget om Nasjonal Transportplan 2010-2019. Forslaget sier ikke et eneste ord om forlengelse av de to prosjektene som gjelder ferdiggjøring av Ringveg vest frem til Liavatnet, og forlengelse av Bybanen til Lagunen.

I tillegg kjører Bergen kommune Skansetunnelen frem som en del av denne nye pakken.

Ikke tid til å vente

Både kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen er enige om at det er uhyre viktig å kunne fortsette arbeidene på Ringveg vest og Bybanen uten opphold når dagens planer er fullført i 2010-2011.

Og da haster det.

– Vi har ikke tid til å vente på at Stortinget skal behandle Nasjonal Transportplan våren 2009. Da ender det bare med at vi får en stopp i anleggsarbeidene. Det blir svært kostnadskrevende både i tid og penger. Så snart bystyret har gjort sitt vedtak, sender vi saken over til de statlige veimyndighetene med anmodning om å forberede en sak for Stortinget, sier Lisbeth Iversen.

Krever 150 mill. i året

– Ber dere Stortinget vedta utvidelse av bompengeordningen uten at den statlige andelen av de nye prosjektene er avklart?

– Dette er noe som smerter. Dersom dagens fordeling av riksveimidlene mellom Bergen og resten av Hordaland videreføres, vil Bergen, ifølge forslaget til NTP, få 57 millioner kroner pr. år i perioden 2010-2019. Det er en dramatisk nedgang i forhold til nåværende periode. Vi vil kreve at statens bidrag ligger på minst 150 millioner kroner i året. Det er gjennomsnittet for statens medvirkning til Bergensprogrammet de tre siste årene.

– Dersom vi ender opp med 57 millioner kroner, må vi gjøre staten oppmerksom på hva det får å si for investeringene i gang— og sykkelveier og andre miljøtiltak, sier Lisbeth Iversen.

Flere på bussen

Ferdiggjøringen av Ringveg vest og forlengelse av Bybanen henger nært sammen kommunens kollektivstrategi. Målene er både bedre fremkommelighet for bussene og en markant økning i antall passasjerer. Med Ringveg vest ferdig, vil kollektivtrafikken få det mye lettere både på Ytrebygdsvegen og på Bjørgeveien.

Med Bybanen ferdig til Nesttun og forlengelse til Rådal, vil kollektivkapasiteten på strekningen Lagunen-Byparken bli kraftig utvidet.

Men da er vi allerede kommet forbi 2010. Innen dette året er omme, håper byrådet å ha nådd målet om 15 prosent passasjervekst på bussene i Bergen. Det mest konkrete tiltaket som er planlagt gjennomført i løpet av 2008-2009 er innføring av nytt elektronisk billettsystem. Hensikten er å få kortet ned ventetiden på stoppestedene i sentrum.

I tillegg listes det opp en rekke strekninger der kommunen anbefaler kollektivfelt.

Innfartsparkering

Innfartsparkering skal også bidra til økt kollektivandel. I dag finnes nesten 1300 plasser for dette formålet innenfor Bergen kommune. 40 millioner kroner skal brukes på kort sikt for å anlegge 600 ekstra parkeringsplasser. De fleste av disse vil komme langs bybanetraseen.

Hva synes du? Si din mening her.

HAR HASTVERK: Byråd Lisbeth Iversen har en mengde tiltak på blokken for bedre miljø i Bergen. Da haster det å få stablet på bena nye ordninger for finansiering. Nye bompenger er ikke til å komme utenom.
Ørjan Deisz