— Eleverhar rett til et skille mellom arbeid og fritid. Når skoledagen for de påbarneskolen er ferdig halv fem etter SFO, mener vi de har rett til å gjørestørsteparten av skolearbeidet på skolen, sier Rødts gruppeleder i Bergen,Mathias Furevik.

Partiethans foreslår nå at Bergen kommune igangsetter et forsøksprosjekt med leksefribarne- og ungdomsskole i Bergen.

Nettmøte med Rødt - still spørsmål her!

Sosialeforskjeller

Iforslaget sitt skriver partiet at det er solid forskningsmessig dokumentasjonpå at lekser reproduserer sosiale forskjeller.

— Ikkealle foreldre har like forutsetninger til å hjelpe barna med leksene. I noenhjem sitter foreldre med dysleksi eller som ikke kan lese og skrive. Sidenskolene i dag forutsetter at foreldrene har like muligheter til å hjelpe tilmed leksene, betyr det at sosiale forskjeller reproduseres, sier Furevik.

Rødtønsker ikke et absolutt forbud mot hjemmearbeid, men at skolene fortsatt skalha anledning til å gi øvingsoppgaver og pålegge elevene å øve til prøver.

— Viønsker at hovedregelen skal være at skolene ikke skal skyve ansvaret for læringover på barna og foreldrene, sier Furevik.

Furevikser for seg at leksene sløyfes ved noen utvalgte barne- og ungdomsskoler overen lengre periode.

— Tidsperiodeog andre detaljer må avklares nærmere. Forsøket må skje på vitenskapeligepremisser. Det finnes skoler i dag som opererer på denne måten, men ordningener ikke evaluert. Derfor ønsker vi et forsøk som gir oss data på hvordan detfungerer, sier han.

Fårikke støtte

FilipRygg (KrF), byråd for barnehage og skole, støtter ikke Rødts forslag.

— Detville vært synd å ta vekk noe vi vet virker. Lekser har en effekt på læring,det stimulerer til selvstudium og det bidrar til skole-hjem-samarbeid, sierhan.

Hanmener det er viktigere å sørge for at elevene får bedre oppfølging ileksearbeidet.

— Problemetmed leksene er at en ikke er flink nok til å følge dem opp på skolen. Der erdet et stort forbedringspotensiale, sier han.

Ryggmener leksehjelp er et bedre virkemiddel for utjevning av sosiale forskjeller.

— Vireagerer på at det er lovpålagt med leksehjelp på de laveste trinnene. Jegmener det er spesielt viktig med leksehjelp på ungdomsskolen, derfor børkommunene stå fri til å bruke pengene til leksehjelp på de øverste trinnene ogikke på barnetrinnene, sier han.

Er leksefri skole en god idé? Si din mening under!

BRANNFAKKEL: Mathias Furevik, Rødt.
BT