Fylkesmannen skriver i en høringsuttalelse til Vegdirektoratet at staten ved veivesenet «i gitte situasjoner burde kunne innføre køprising selv om det ikke skulle foreligge samtykke fra kommune og fylkeskommune».

— Hvis det åpenbart fornuftige blir blokkert av et flertall i bystyret av ideologiske grunner, og vi holder på å miste pusten - da må det være mulig for Statens vegvesen å gjøre noe, sier Sponheim.

Sikkerhetsventil

Han viser til vinterens situasjon, da Bergen opplevde en rekke dager med forurensning over tillatte grenser.

  • Hvis den situasjonen skulle eskalere de neste vintrene, bør det finnes en sikkerhetsventil. Som hovedregel er det i lokaldemokratiet man må komme på de gode tankene. Men her handler det om at det kan oppstå spesielle situasjoner, sier Sponheim.

Han mener ikke at situasjonen var ille nok sist vinter til at det kunne vært aktuelt å overkjøre kommunen.

  • Men vi vet at biltrafikken øker og at det kan komme flere kalde vintre på rad, sier Sponheim.

- Veiene er statens ansvar

Uttalelsen fra Fylkesmannen er en reaksjon på Vegdirektoratets forslag til ny forskrift til veitrafikklovens paragraf 7a om køprising.

Vegdirektoratet ønsker å legge inn et vilkår om at det kreves samtykke fra berørte kommuner og fylkeskommuner for å innføre køprising.

Fylkesmannen argumenterer imot et slikt vilkår, og peker på at stamveiene utgjør en hovedandel av det overordnede veinettet i byer som Bergen. Siden ansvar for forurensning fra veitrafikken er tillagt veiholder, mener Fylkesmannen at Statens vegvesen må kunne ha mulighet til å innføre køprising på egen hånd.

  • Det er veiholder som har ansvaret for helsefarlig forurensning. Alternativet blir å stenge veien, mener Sponheim.

Han ser for seg at Statens vegvesen kan instruere bompengeselskap til å ta høyere priser i rushet dersom situasjonen krever det.

Frykter byråkratstyre

Byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF) er ikke særlig glad for Fylkesmannens forslag.

  • Jeg vil ikke bo i et land der det er statlige byråkrater som bestemmer lokalt. Jeg er glad for at vi har et land som styres av folkevalgte. Det er jo også paradoksalt at Fylkesmannen vil ha penger fra biler til å redde miljøet, sier Iversen.

Byrådet i Bergen har også utformet sin høringsuttalelse til den nye forskriften. Byrådet mener at køprising er uforenlig med bompengepakkene som blant andre Bergen er avhengig av.

Iversen sier at det er uaktuelt å ha to innkrevingssystem i samme geografiske område med helt ulike og motstridende formål.

  • Bompengene som finansierer våre samferdselsprosjekter er avhengige av tilstrekkelig biltrafikk. Køprising har et helt annet mål, å redusere biltrafikken. Det går ikke opp, sier Iversen.

- Passer ikke i Bergen

Hun peker på at det i høringsforslaget fra Vegdirektoratet også kommer frem at køprising og bompenger i utgangspunktet ikke er tenkt brukt i samme område.

Iversen mener derfor at køprising rett og slett ikke passer i Bergen og andre storbyer som har bompengeringer.

I høringsforslaget legger Vegdirektoratet opp til at staten skal ha halvparten av pengene fra køprising. Iversen tror det kan medføre at staten reduserer sine overføringer til kollektivtrafikken tilsvarende. Hun sier at hun er lei av at regjeringen kritiserer byrådet i Bergen for motvilje mot køprising.

  • Gjennom denne høringen har vi heldigvis fått frem fakta. En løser ikke kø og miljøproblemene med at bergenske bilister betaler avlat til staten, sier hun.
  • Hvordan vil du løse problemene?
  • Vi kan diskutere lavutslippssone, restriktiv parkeringspolitikk og også differensierte bompenger. Køprising bør nå være lagt død for Bergens del, sier Iversen.

Si din mening her.