Saken kommer nå opp igjen i Fylkesutvalgets møte torsdag, etter at komité for miljø— og samferdsel har sagt at de ønsker seg en prøveordning med gratis ferge både til Fedje og på kabelfergen mellom Duesund og Masfjordnes.

Fylkesrådmannen mener det må være en klar forutsetning at staten dekker merkostnadene ved en slik gratis drift. Over ett år vil det beløpe seg til rundt 2,5 millioner kroner for de to fergestrekningene.

Veisjefen ser det imidlertid som lite sannsynlig at man vil få statlige ekstrabevillinger til en slik drift.

Han viser til at det har vært gjort forsøk med gratisferge i Nord-Trøndelag. Dette førte ikke til flere reisene og ble heller ikke vurdert som viktig for de reisende, hevder veisjefen.

Terje Storemark, som både er kjøpmann på Fedje og styremedlem i Uhrenholt Seafood Norway AS, mener gratisferge vil bety svært mye ikke minst for de næringsdrivende i øykommunen. Til avisen Strilen sier han at oppdrettsselskapet til tider har en til to vogntog daglig som betaler 500 kroner per tur. Oppå dette kommer bompengene over Nordhordlandsbroen som konkurranseulempe for bedriftene på Fedje.

Både veisjefen og fylkesrådmannen fraråder gratis prøvedrift for kabelfergen mellom Duesund og Masfjordnes fordi dette dreier seg om en såkalt anbudsforbindelse. En eventuell prøveperiode her vil føre til nye forhandlinger om dekking av inntektsbortfallet. Til Fedje er det ingen reisealternativer og derfor enklere å måle effekten av tiltaket. Fylkets miljø- og samferdselskomité sa likevel ja takk til å gå videre med begge deler.

I Stortingsmeldingen som omhandlet Norsk Transportplan for 2002 til 2011, er det satt en prislapp på 1,3 til 1,4 milliarder kroner på å innføre gratis ferger over hele Norge. Dette mente stortingsflertallet at det ikke er rom for. I Sverige og Finland er ferger langs riksveiforbindelser imidlertid gratis.