RUNE VALDERHAUG

Bare for å holde tritt med den forventede befolkningsveksten, vil det etter dagens tall være behov for 14 nye prestestillinger, mener utvalget, som har vært ledet av domprost Ørnulf Elseth.

Rapporten fra utvalget skal nå ut på høring til prostene, de kirkelige fellesrådene og Presteforeningens lokallag i bispedømmet før den behandles i Bjørgvin bispedømmeråd. Utvalget har vurdert behovet for fremtidige presteressurser ut fra to kriterier, nemlig forventet utvikling i folketallet i de ulike delene av Bjørgvin bispedømme, og den arbeidsbelastningen prestene har i dag.

50.000 flere i Bjørgvin

Ifølge rapporten vil folketallet i Bjørgvin bispedømme øke med rundt 50.000 mennesker frem mot 2020. Nesten hele denne veksten vil komme i Hordaland. Derfor mener utvalget at alle nye prestestillinger de nærmeste årene bør fordeles til menigheter i Hordaland.

Regnet etter dagens tall mener altså utvalget at man må ha minst 14 nye prestestillinger. Legger man både økning i folketallet og arbeidsbelastningene for dagens prester til grunn, vil det være størst behov for flere prester i følgende områder:

  • Vesthordland prosti, særlig i Fjell.
  • Midthordland, særlig i Os.
  • Bømlo og Stord i Sunnhordland prosti.
  • De ulike menighetene i Fana prosti.

100.000 i Fana

Særlig i Fana forventer man en kraftig økning i innbyggertallet. Både i Fana, Skjold og Birkeland menigheter antar man en befolkningsvekst på 35 prosent de neste 15 årene. Samlet regner Fana med nesten 25 prosent flere innbyggere.

Det betyr en forventet befolkning på over 100.000 mennesker i Fana i 2020, hevdes det i forslaget fra presteutvalget.

Utvalget vil ikke bare ha opprettet nye statlige prestestillinger i årene fremover. Både i Bergen domprosti, som dekker Bergen sentrum og områdene omkring, og i Hardanger og Voss regner med en viss nedgang i folketallet. Derfor mener utvalget at man kan overføre en prestestilling fra Voss og en fra domprostiet til andre menigheter i Hordaland.