— Vi vil gjøre det lettere for dem å konkurrere med de private aktørene, sier Pål Lønseth (Ap), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Lønseth forteller at ideelle organisasjoner og kommuner pr. i dag sliter med å komme seg inn på markedet. Dette fordi de ikke klarer å levere anbud som prismessig kan konkurrere med private aktører.

— De har også problemer med å levere kvalitetsanbud innenfor fristene som står i anbudsregelverket, sier Lønseth.

Les også:

Derfor ønsker Justis— og beredskapsdepartementet at drift av asylmottak skal forstås som en helse- og sosialtjeneste fra nå av. Det åpner nemlig for egne anbudsrunder for de ideelle aktørene, der de private aktørene ikke kan delta.

- Gode verdier

Dette er noe det ikke er åpning for i dag. Det vil nå være opp til Utlendingsdirektoratet (UDI) å bestemme når denne muligheten skal brukes.

— Per i dag er bare ti prosent av mottakene drevet av ideelle organisasjoner. Vårt mål er at over halvparten av mottakene skal bli drives av kommuner og organisasjoner. Dette fordi vi ser at kommunale mottak kan samarbeide med resten av kommunen med tanke på bosetting og integrering, noe som er en ressurs. Vi ser også at ideelle organisasjoner har mange gode verdier som er positive for mottakene, sier Lønseth.

- Hva er negativt med de private aktørene?

— Man kan jo stille seg spørsmål til om private bedrifter skal tjene penger på grunn av personers vanskelige livssituasjon. Samtidig ser jeg at det er mange private som driver svært gode mottak, men vi trenger en balanse. Det er blitt færre og færre mottak drevet av ideelle organisasjoner de siste årene. Det er ikke en positiv utvikling, sier han.

Forventer effekt

Lønseth mener dette tiltaket er strengt nødvendig slik situasjonen er i dag.

— Jeg kan ikke si noe om hvor fort vi vil se effekten av dette, men vi forventer at det vil ha en stor effekt og at andelen ikke-private mottak vil øke, sier Lønseth.

Rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) er svært positiv til tiltaket fra Justisdepartementet og tror det vil bedre forholdene på norske asylmottak.

— Ideelle organisasjoner stiller høyere krav når det gjelder aktivitetstilbud, kvalitet og antall ansatte. Kostnadene øker og dermed blir det vanskeligere å konkurrere med kommersielle aktører. Egne anbudsrunder gjør det lettere for organisasjonene å nå opp i konkurransen, sier Martinsen.

Han understreker at private mottak i mange tilfeller har en annen innfallsvinkel til driften enn for eksempel Norsk Folkehjelp.

— Ønsket om profitt vil være mye sterkere. Mens Norsk Folkehjelp ofte vil ha et veldig sterkt fokus på å ivareta asylsøkerne på en best mulig måte og gjøre oppholdet minst mulig belastende, vil en del private aktører ha fokuset sitt på å holde kostnadene lave, sier Martinsen.

Frykter ikke endring

Hero er den største private aktøren som driver asylmottak i Norge. De driver blant annet et mottak i Ytre Arna. Assisterende direktør Tor Brekke stiller seg helt uforstående til at de leverer dårligere kvalitet enn ideelle organisasjoner.

— Det mener vi er helt feil. Vår oversikt over antall pålegg i UDIs tilsyn i 2012 tyder på at private aktører på ingen måte står tilbake for verken ideelle organisasjoner eller kommuner hva angår kvalitet. Hero Norge har drevet mottak i 26 år og har på den måten hatt anledning til å opparbeide betydelig kompetanse over tid, sier Brekke.

- Hvilke konsekvenser vil denne nye ordningen få for private aktører som Hero?

— Saken dreier seg om mulighet for å opprettholde eller styrke andelen av mottak som drives av kommuner eller humanitære organisasjoner. Vi forventer at det fremdeles vil være en betydelig andel private driftsoperatører og frykter ikke en stor endring på dette området, sier han.