— Universitetet skal bevare sin egen identitet, samtidig som det må vende seg mer utover mot samfunnet rundt og bli mer fremtidsrettet. Det er et hovedpunkt i det programmet vi går til valg på, sier Rolf K. Reed, som er professor i fysiologi og instituttleder ved Institutt for biomedisin ved UiB.

Reed stiller til valg som rektor i et team der jussprofessor og dekanus ved Det juridiske fakultet Ernst Nordtveit stiller som kandidat til vervet som prorektor.

- Trenger kursendring

  • Vi stiller til valg fordi vi ønsker en dreining av den kursen universitetet er på. Blant hovedpunktene i vårt program er også at Universitetet skal ha et klart faglig lederskap på alle nivå. Dessuten vil vi legge større vekt på gode studieprogram med høye krav til studenter og lærere, sier Reed.

Dermed er det klart at sittende rektor Sigmund Grønmo, som har varslet at han stiller til gjenvalg, må kjempe om å få beholde plassen som Universitetet i Bergens øverste leder.

UiB har en styringsmodell der rektor og prorektor velges for fire år om gangen, i et valg der både de ansatte og studentene har stemmerett. Da Grønmo ble valgt i 2005 vant han over to motkandidater. Den gangen ble det avgitt vel 3300 stemmer, som ga en deltakelse på bare 20 prosent.

Samfunnsdialog

Både Grønmo og Reed legger vekt på at UiB skal bli et mer synlig internasjonalt forskningsuniversitet, der kvaliteten på forskningen skal styrkes.

  • Hvor ligger da forskjellen?
  • Vi legger til at vi også vil ha en god samfunnsdialog, og et forpliktende samarbeid regionalt og nasjonalt.
  • Hva legger du i det?
  • Vi vil blant annet ha mer samhandling med viktige miljøer i Bergen og regionen, på så mange felter som mulig. Vi ønsker å utvide kontakten med næringslivet. Ved å samarbeide med miljøer utenfor, kan universitetet vinne både med hensyn til egen forskning og utdanningsagenda. Samtidig vil det kunne bidra til å styrke regionen, i form av mer innovasjon og at det utdannes bedre kandidater.

Mat-nat, medisin, juss

Dette programmet reflekterer at tyngdepunktet av forslagsstillerne til Reed og Nordtveit befinner seg på det medisinske, det matematisk-naturvitenskapelige og det juridiske fakultet. Dette er fakulteter der forskerne allerede har mye kontakter mot for eksempel helseforetak, det marine miljøet og næringslivet ellers. De mener at det også er stort potensial i samfunnsvitenskap og humaniora i slik samfunnskontakt.

  • Noe har man absolutt klart så langt. Men vi tror det er mulig å gå lenger. Vi mener at universitetet ikke har tatt ut det potensialet som ligger i å bli bedre for seg selv, men også å bygge tunge allianser lokalt.

I tillegg vil Reed ha en aktiv dialog med viktige premissleverandører som departement og forskningsråd.

Dokumentere hva de kan

  • Hva vil dere gjøre for studentene?
  • Vår ambisjon er at de skal få en bedre studiesituasjon. Vi vil ha fokus på det fysiske studiemiljøet, i form av lesesalsplasser og studentboliger. Men vi er også opptatt av å se på de nye studieløpene som kom med kvalitetsreformen. Ingen spør hva en lege eller tannlege kan. Men på andre områder er det behov for bedre å dokumentere hva kandidatene kan, for å hjelpe dem videre i karrieren. Det er et kvalitetsstempel å ha en utdannelse fra UiB.
  • Og for de ansatte?
  • Vi vil ha et tydeligere faglig lederskap på alle nivå, og gjøre det mer presist hva som ligger på den administrative og hva som ligger på den faglige siden. Dette er viktig for samlet sett å fremme best mulig instituttledelse. Vi skal også legge til rette for at spissene kommer frem og får ressurser. Kvalitet smitter, sier Reed.

Hvem bør styre Universitetet i Bergen? Si din mening i feltet under!

UTFORDRER GRØNMO: - Jeg vil bli rektor ved Universitetet i Bergen for å endre kursen det i dag er på. Blant annet trenger vi en bedre dialog med samfunnet rundt, sier professor Rolf K. Reed.
Tor Høvik