Hans to forgjengere, admiralene Hans K. Svensholt og Kjell-Birger Olsen, tok i Bergens Tidende tidligere i uken til orde for at Norge burde vise muskler ved å sende marinefartøyer til nordområdene.

— Jeg ønsker ikke å gå inn i en diskusjon rundt deres synspunkter, men registrerer at regjeringen retter økt oppmerksomhet mot nordområdene, sier Jan Eirik Finseth, som etterfulgte «KB» Olsen som sjøforsvarssjef.

«Sanntids-oversikt»

Finseth trekker spesielt frem betydningen av å ha det han kaller «et sanntids situasjonsbilde over aktiviteten i nord, og en grundig forståelse av hva som skjuler seg bak aktiviteten».

— Vi bør til enhver tid vite hva som foregår. Det er viktig for å kunne dirigere våre sjømilitære ressurser i området til rett sted, utdyper generalinspektøren.

Han viser til at bruk av satellitter og luftbårne sensorer er effektive former for ønsket overvåking av trafikkbildet på sjøen i nord. Han ser også for seg en videreutvikling i bruken av ubemannede fly.

- Har aldri vært bedre

— Landsdelskommando Nord-Norge har i økende grad tatt i bruk slike virkemidler. Jeg tør derfor påstå at vi aldri har hatt et bedre bilde i nord. Vi må videreutvikle bruken av den moderne teknologien til dette formålet, poengterer Finseth.

— Kan det bli aktuelt å sette inn marinefartøyer?

— Først og fremst handler dette om å utnytte kystvaktfartøyene vi har i nord på en mest mulig fornuftig måte. Skal vi sette inn marinefartøyer i utstrakt målestokk, må det være tuftet på en politisk beslutning, sier generalinspektøren.

Er til stede

Han understreker at det likevel ikke er slik at norske marinefartøyer er totalt fraværende i nordområdene.

  • Vi er synlig der så mye som vi kan. I september seilte fregatten KNM «Narvik» til Svalbard og Russland for blant annet å knytte kontakter med våre naboer i øst. Dette kan også ses på som et ledd i å markere norske interesser, sier han.

— Har vi nok kystvaktfartøyer?

  • Alle forsvarsgrener kan tenke seg mer ressurser. Jeg forholder meg likevel til den strukturen Stortinget har lagt opp til, og prøver å utnytte de tilgjengelige ressursene best mulig.

Finseth viser til at den typen utfordringer Norge nå møter i nord, ikke er ukjent fra før.

— Vi har de samme problemstillingene langs store deler av kysten av vår, og har også hatt det i flere år, understreker han.