Jamt og trutt og tappert, det er tingen. Slik filosoferer jernbanedirektør Steinar Killi. Jamn investering, 2,6 milliardar kroner kvart år i heile planperioden, gir betre gjennomføring av planane enn dei andre opplegga som Samferdsledepartementet har forlangt utgreidd.

Eit anna alternativ er å investera mykje (3,6 mrd. årleg) dei fire første åra, og lite (1,7 mrd. årleg) dei seks siste åra i tiårsperioden.

Det tredje alternativet verkar omvendt, berre 1,5 milliardar i året først i perioden, men 3,8 milliardar årleg nærare 2015. Dette alternativet uroar Jernbaneverket. Når ein først har lagt seg på det låge nivået tidleg i perioden, risikerer ein at opptrappinga uteblir når ein skriv 2010.

— Då må heile handlingsprogrammet omarbeidast, og målsetjinga om ei moderne jernbane og meir trafikk frå veg til bane forlatast, uttalar Killi.

Først Oslo

Jernbanedirektøren meiner at investeringane kjem best til nytte på Austlandet. Ikkje berre fordi persontrafikkmarknaden er størst her, men også fordi dei verste flaskehalsane finst her. Og flaskehalsane påverkar heile jernbanenettet.

Til dømes vil større sporkapasitet mellom Drammen og Oslo oftare gi klar bane for tog på Bergensbanen.

Kritikarar hevdar på den andre sida at flaskehalsane er skapt fordi hovudstaden «misbrukar» det nasjonale jernbanenettet til lokaltrafikk.

Så Bergen

Men også områda rundt byane Bergen, Trondheim og Stavanger har etter Jernbaneverket si meining eit potensial som persontrafikkmarknad. Forventa trafikk inn mot Bergen stasjon i 2009 er 2,1 million reisande.

Dobbeltspor Bergen-Arna vil kunne fullførast i 2010 dersom politikarane løyver pengar etter jamt og trutt-prinsippet.

Prosjektet er delt i tre fasar:

Først blir det bygt dobbeltspor frå Bergen jernbanestasjon til tunnelinnslaget i Fløen. 1,3 km er einspora på den tre kilometer lange strekninga. Pris 110 millionar kroner. Når denne etappen er ferdig, kan eit tog legga i veg frå perrongen i Bergen når eit møtande tog er seks kilometer unna. I dag må dei venta til det er heilt inne på stasjonen.

Neste fase er utviding på Arna stasjon, slik at lange godstog kan møtast. Ved å utvida kryssingssporet vestover, er ein faktisk i gang med dobbeltspor under Ulrikstunnelen. Pris: 143 millionar kroner.

Til slutt kjem resten av tunnelutvidinga, og legging av 7,7 kilometer jernbanespor. Kostnadsoverslaget lyder på 552 millionar kroner.

Kostnadene er oppgitt utan moms, sidan Jernbaneverket frå og med i år slepp denne avgifta, til liks med Vegstellet.

Så resten

Framføring av godstog krev investeringar over heile det norske jernbanenettet, og tryggleiken for alle som ferdast på skinner krev rassikringstiltak, ikkje minst vestafjells.

Vossebanen er tilgodesett med oppgradering av høgtalarar på alle stasjonar innan 2009, og monitorar på stasjonar med meir enn 1000 passasjerar i veka.

Voss stasjon ligg inne med sikrare tilkomst til plattform 2. Ein tunnel under spor 1 er sett opp i første fireårsbolk.

Ringerike

Bygging av Ringeriksbanen, som vil ta ein stor jafs i innkorting av reisetid mellom Bergen og Oslo, vil etter Killi sitt opplegg kunne påbyrjast, i alle fall prosjekterast mot slutten av perioden, fram mot 2015. Med trongare investeringsrammer må prosjektet skytast ytterlegare ut i tid.