Meyers tese er at når kommunen som arbeidsgiver har det økonomiske ansvaret for sine langtidssykmeldte, vil kommunen også gjøre det den kan for å hjelpe vedkommende tilbake til arbeidslivet.

Dagens ordning fungerer slik at staten betaler tilbake de utgifter kommunen påføres ved at ansatte er lenge borte fra jobben.

— Dette motiverer ikke arbeidsgiveren til ekstra innsats for å få den sykmeldte tilbake til jobben, sier Christine Meyer.

— Dersom Bergen kommune fikk disse pengene som en del av rammetilskuddet fra staten, ville det motivere oss til å jobbe for å få de sykmeldte hurtigst mulig tilbake til arbeidsplassen. For det ville kommunen spare penger på. Det vi da ville spare, ville vi bruke til å betre kvaliteten på de kommunale tjenestene.

Inn i partiprogrammet

I Høyres landsmøtesal på SAS-hotellet i Oslo har ikke Christine Meyer tilgjengelig alle tall hun trenger for å underbygge det hun mener.

Meyer innrømmer også at disse tankene kanskje burde vært konkretisert og bakt inn i et resolusjonsforslag som partiet kunne tatt standpunkt til.

Til gjengjeld lover hun å markedsføre sin idé videre, slik at den kanskje kan få innpass i Høyres program for stortingsvalget neste høst.

Enorme tap

Sykefravær er et stort problem for Bergen kommune. Sett under ett, ligger sykefraværet på rundt ti prosent. Men i en utsatt sektor som helse og omsorg er sykefraværet på rundt 30 prosent. De årlige utgiftene til Bergen kommune i forbindelse med dette beløper seg til 570 millioner kroner.

For alle landets kommuner og fylkeskommuner til sammen er utgiftene ca. 20 milliarder kroner.

Dette baserer seg på beregninger utført av forskningsstiftelsen SINTEF. Beregningene viser at hver enkelt arbeidsdag som går tapt på grunn av sykefravær drar med seg ekstrautgifter på 1900 kroner.

Christine Meyer tror at dette beløpet er lavt regnet, og at de samlede tapene for kommuner og fylkeskommuner er langt høyere. Men dersom vi holder oss til disse tallene, ville en nedgang i sykefraværet på for eksempel 2 prosentpoeng, fra 10 til 8 prosent, bety en innsparing for Bergen kommune på 115-120 millioner kroner.

HVA ER VITSEN? Så lenge staten betaler tilbake utgiftene for langtidssykmeldte, ser ikke kommunene noen vits i å gjøre noe ekstra for å få dem tilbake i jobb, mener finansbyråd Christine Meyer.
Arkiv