Samstundes skal ei arbeidsgruppe arbeida hardt i tre månader med å greia ut ulike alternativ for samband til Bjelkarøy og Lerøy.

Konklusjonane

Dette var dei viktigaste konklujonane etter eit møte i føremiddag om framtida til ferjesambandet Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad.

Til stades på møtet var folk frå Bergen kommune, Sund kommune, fylkeskommunen, HSD, Hordaland vegkontor og representantar for dei fastbuande på Bjelkarøy og Lerøy.

Møtet kom i stand fordi statsbudsjettet varslar om at sambandet ikkje får statstilskot neste år. Vegdirektoratet finn det finn det mest tenleg å leggja ned heile sambandet.

Bakgrunnen er å finna i Sjøfartsdirektoratet sin tryggleikskarakter for sambandet, som er svært dårleg, sjølv om ferja har gått ulukkesfritt fram og attende i alle år.

FERJA: HSD vil at "Fjorgar" skal gå i rute også etter nyttår.