I Bergen må private utbyggere betale 159.500 kroner i saksgebyr for behandling av forslag til reguleringsplaner. I Stavanger er det tilsvarende gebyret på 53.000 kroner. Gjennomsnitt for alle landets kommuner er 18.000 kroner.

_Les mer:

Frp-byråd tidoblet gebyr_

Dette er bare ett av eksemplene på store sprik mellom størrelsen på gebyrer i bygge— og plansaker.

Må forklare sprik

Ruth Grung (Ap), komitéleder for miljø og utvikling, forlanger nå at Bergen kommunes gebyrpraksis blir gått skikkelig etter i sømmene.

I et brev til kommunerevisjonen krever hun at rutiner og praksis blir gjennomgått med tanke på å finne ut om satsene som brukes er i tråd med selvkostprinsippet, som skal legges til grunn for fastsettelsen av størrelsen på gebyrene.

Hun ber også om at man ser nærmere på årsakene til de store forskjellene i gebyrer mellom ulike kommuner, og hvorfor Bergen på flere områder utmerker seg ved å ligge langt over gjennomsnittet og på noen områder suverent i toppen når det gjelder størrelsen på gebyrene.

- Skal være reelle

— Det er avgjørende at kommunen har fokus på effektiv saksbehandling slik at kostnadene ikke blir veltet over på boligkjøperne, og det er vårt ansvar som politikere å påse at kommunen organiserer sin virksomhet slik at gebyrene blir i tråd med de reelle kostnadene, skriver hun i brevet.

Hun viser også til at høye gebyrer gjør Bergen mindre attraktiv for utbyggere.

Som forbruker kan du også ta saken i egen hender, og klage gebyrene inn til fylkesmannen for lovlighetskontroll.

Det opplyser underdirektør Terje Kili i Forbrukerrådet. Bergen kommune har som BT skrev i går økt gebyret for dispensasjon fra lovens avstandskrav i byggesaker fra 1000 til 10.000 kroner.

— Forbrukerne har bare adgang til å klage i gebyrsaker dersom de mener at kommunen har begått en faktisk feil i saksvurderingen, sier Else-Kristin Foss Vikenes i Bergen kommune.

I slike tilfeller kan gebyret bli redusert, men det hjelper ikke å klage på selve gebyrets størrelse. Gebyrregulativet er en forskrift fastsatt av bystyret og er i henhold til forvaltningsloven unndratt klagerett, opplyser Vikenes.

— Klageretten stopper ikke der. Jeg anbefaler at forbrukere som mener at gebyret er for høyt å kontakte fylkesmannen, sier underdirektør Terje Kili i Forbrukerrådet.

— Fylkesmannen kan gå inn i den aktuelle saken og vurdere om kommunen har fastsatt og praktiserer gebyrregulativet på en lovlig måte. For eksempel må det da vurderes om gebyrets størrelse er i samsvar med selvkostprinsippet. Beløpet skal bare dekke de faktiske kostnadene som kommunen har med tjenesten, sier Kili.

Hva mener du om kommunens tilsynelatende krumspring i gebyrpolitikken?

Sunde, Helge