— Ja, jeg er av den oppfatning at en vestlandsregion må være raus når det gjelder Sogn og Fjordane, sier Svein Alsaker til Bergens Tidende.

Han har ikke noen bastant oppfatning om hvor stor en vestlandsregion bør være, men har notert seg at Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane bl.a. av KS er foreslått som en slik enhet.

— Det er riktignok motstand både i Rogaland og Sogn og Fjordane mot denne regionmodellen, noe som i og for seg ikke er så vanskelig å forstå, for det kan lett føre til at vi får en intern sentralisering i regionen. I praksis vil ofte maktens tyngdelov gjelde, i hvert fall på lengre sikt, sier fylkesmannen i Hordaland til Bergens Tidende.

For å motvirke en slik utvikling mener han at en vestlandsregion må ta særlig hensyn til fylket i nord, og at «de politiske myndigheter har et spesielt ansvar for ensidige administrasjonssteder som for eksempel Leikanger.»

— Antall offentlige arbeidsplasser i fylket må opprettholdes omtrent som i dag, mener han.

Ny «overkommune»?

Svein Alsaker regner med at regjeringen vil gjøre alvor av forslaget om å opprette et nytt regionnivå som erstatning for dagens fylkeskommuner, slik det er programfestet i Soria Moria-erklæringen. Dermed ligger det også til rette for betydelig overføring av statlig makt og oppgaver til regionene, uansett hvor mange regioner landet blir oppdelt ifra 2010.

Alsaker mener at det er mye som taler for at regionpolitikerne får flere og viktigere oppgaver enn dagens fylkespolitikere har. Men samtidig ser han en viss fare for at det vokser frem en ny «overkommune», hvis de statlige kontroll- og tilsynsoppgaver, lovlighetskontroller og ankebehandling av saker blir svekket.

— Er noen tjent med det? undres han.

Viktig innsigelsesrett

Blant forslagene som er fremsatt er det bl.a. et ønske om at regionene skal ha ansvaret for kommuneoverskridende areal- og ressursforvaltning. I så fall risikerer man å svekke nasjonal politikk. Det samme kan skje hvis man overfører fylkesmannens innsigelsesrett i plansaker (kommuneplaner og reguleringsplaner). Dette kan bl.a. svekke nasjonal miljøpolitikk, påpeker han.

— Dette er en vanskelig balansegang. Samtidig som det er all grunn til å gi lokalpolitikerne større makt, er det behov for å opprettholde Fylkesmannens innsigelsesmyndighet. Slik sett må bl.a. miljøvernministeren ha en sikkerhetsgaranti for at de nasjonale retningslinjer blir fulgt, sier Svein Alsaker.

Han opplyser at rundt 90 prosent av alle reguleringsplaner i Hordaland blir fremmet av private aktører. Det er gjerne sterke interessegrupper som gjør seg gjeldende. Dermed ligger det i sakens natur at den statlige innsigelsesmyndighet ikke bør svekkes.

Valgkretsene må endres

Fylkesmann Alsaker peker også på størrelsen av valgkretsene som et uavklart spørsmål hvis fylkene skal erstattes av regioner. I dag er valgkretsene til stortingsvalg identiske med fylkene. Alsaker er redd for at vi risikerer «en vedvarende tautrekking» mellom dagens valgkretser, hvis de blir opprettholdt som i dag og ikke følger regiongrensene. Derfor er det mest fornuftig å endre valgkretsene, slik at de blir like store som regionene.