Dette innebærer at kommunens planer om å bygge parkeringshus i Skansedammen, må skrinlegges. «Å fjerne dammen vil redusere kulturminneverdien ved brannstasjonen betraktelig», heter det bl.a. i Riksantikvarens begrunnelse. Det var da også bystyrets vedtak fra 2003 som førte til at fredningsprosess ble satt i gang.

For brannstasjonen vil fredningen gjelde både eksteriør og interiør. Den inkluderer hovedelementer som planløsning, materialbruk og overflatebehandling, dessuten detaljer som vinduer, dører, karmlister, annet listverk og fast inventar. For dammen gjelder fredningen struktur, volum, materialer og overflater.

«Kulturhistorisk viktig»

Formålet med fredningen er å bevare Skansen brannstasjon og den tilhørende dammen som et kulturhistorisk viktig eksempel på brannvernanlegg fra første del av det 20. århundre. Fredningen skal ivareta brannstasjonen som et arkitekturhistorisk verdifullt uttrykk for en periode der impulser fra jugendstil ble blandet med lokale bygningstradisjoner inspirert av 16— og 1700-tallets panelarkitektur.

Riksantikvaren vurderer Skansen brannstasjon og Skansedammen som et viktig teknisk industrielt kulturminne. Anlegget er komplett og fremstår som ganske autentisk. Bergens byhistorie er i stor grad preget av brannkatastrofer, og brannvernanlegget er slik sett en viktig del av dette.

At det allerede er igangsatt fredning av hovedbrannstasjonen i Bergen - som del av rådhuskvartalet - gjør ikke denne brannstasjonen mindre viktig, anfører Riksantikvaren. Skansen brannstasjon utfyller tvert imot bildet. Videre har anlegget både arkitektoniske og estetiske kvaliteter, påpekes det i begrunnelsen.

Seks ukers uttalefrist

«Med sitt karakteristiske tårn er Skansen brannstasjon et godt synlig landemerke fra hele byen. Den er et viktig utsiktspunkt og er slik sett en av de viktigste turistattraksjonene i Bergen. Videre er Skansen en viktig festplass der det blant annet salutteres ved høytidelige anledninger. Skansedammen og naturområdet rundt har et yrende fugleliv og dammen er også rik på fisk.»

Etter at fredning ble varslet for to år siden, er det kommet inn tre kommentarer. Naboen Frode Sjursen ytret sterk skepsis til forslaget og til selve saksfremstillingen. Bergen kommune støttet fredning av Skansen brannstasjon, men sa seg uenig i vurderingen av dammen. Hordaland fylkeskommune støttet den varslede fredningen, men påpekte samtidig viktigheten av å finne en snarlig løsning på parkeringsproblemene i bydelen, noe det planlagte parkeringshuset var ment å skulle bidra til.

Nå er det gitt seks ukers uttalefrist etter at fredningsforslaget er kunngjort. BT er kjent med at Bergen kommune arbeider med en uttalelse. For øvrig forutsettes det at området blir behandlet som fredet inntil fredningsspørsmålet er avgjort.