Hausten 2009 vart Odda-Tyssedal ført opp, saman med Rjukan-Notodden, på Noreg si tentative liste for verdsarv. Det er gjort politiske vedtak på lokalt og regionalt nivå som alle stør opp om arbeidet for å få ført opp kulturmiljø i Tyssedal og Odda på verdsarvlista, ifølgje ei pressemelding frå Hordaland fylkeskommune.

Hordaland fylkeskommune sender difor ut framlegg om freding av delar av Odda smelteverk. Fredinga skal sikre vesentlege kulturminneverdiar, skal styrkje det unike med Odda, gje høve til å reindyrke staden sitt særpreg og fremje ei langsiktig og god utvikling. Framlegget vert lagt ut på første gongs høyring med svarfrist 24. september. Riksantikvaren kan kunna gjera endeleg vedtak i løpet av året.

— Viktig sak for heile Noreg

  • På Vestlandet gav vasskraft og utviklinga av dei einsidige industristadene vesentlege bidrag til framveksten av Noreg som ein moderne velferdsstat. Me synest denne historia er viktig. Det ligg dessutan ressursar i desse kulturminna som gjev grunnlag for ny og spanande utvikling. Dette er ei svært viktig sak for Hardanger, Hordaland og heile Noreg, seier fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Fleirtalsregjeringa har ifølgje fylkesordføraren, si eiga plattform (Soria Moria II) erklært at dei vil styrkje innsatsen for å setje i stand dei tekniske og industrielle kulturminna som dokumentasjon av historia til arbeidarrørsla og for å sikre kunnskap om arbeidsprosessar, teknologi og sosialhistorie.

- Fantastisk utvikling av Odda

  • Hordaland fylkeskommune har i lang tid vist stor vilje til innsats i dei omstillingsprosessane Oddasamfunnet står oppe i ved å støtte mange tiltak og prosjekt i kommunen. Gode døme er mellom anna Tysso 1, vitensenter, litteratursymposium, litteraturhus, trallebane og smieprosjekt. I Hordaland tek me for gitt at regjeringa viser vilje til vidare innsats for å utvikle industriarven i Odda og at ein prioriterer nominasjonen av Odda-Tyssedal og Rjukan-Notoden til UNESCO si verdsarvliste, seier fylkesordføraren.

— Me er opptekne av både utvikling og bevaring. Kulturminneverdiane som er knytt til Odda smelteverk skal leggje premissar for vidare utvikling av smelteverkstomta. Me trur at stat, fylkeskommune og kommune saman med eigarar og andre, kan finne fram til dei gode prosjekta. Dette vil skape optimisme og glede over denne viktige kulturarven og for ei fantastisk utvikling av Odda i framtida, seier Torill Selsvold Nyborg.