Roundup, som tilhører giftgruppen glyfosat, blir i dag brukt i stort omfang både i skogbruk og jordbruk, av Statens vegvesen og private hageeiere. Men Naturvernforbundet krever nå full stans i bruken av plantevernmiddelet inntil videre.

Årsaken er at Danmark og Grønlands Geologiske Undersøkelse (GEUS) har påvist at miljøgiften siver ned i grunnvannet, og at forekomsten enkelte steder er fem ganger høyere enn tillatt.

Nå har danskene satt i verk tiltak for å begrense bruken av glyfosat.

— Ekstremt giftig

Nordmenn bør gjøre det samme, mener Naturvernforbundet, og ber Landbruksdepartementet om å innføre restriksjoner på bruk av Roundup.

— All bruk av slike plantevernmidler bør stoppes inntil omfanget i grunnvannet er kartlagt, sier leder i Naturvernforbundet i Hordaland, Tom S. Tomren.

— Tidligere trodde man at glyfosat blir brutt ned og forsvinner, men det er altså langt fra sannheten. Nå er det påvist at vi kan få giften i kaffien vår. Å stoppe bruken inntil videre er derfor den eneste akseptable løsningen, hevder han.

Sprøyteforbud

Det danske miljøministeriet har innført forbud mot sprøyting på leirjord i soner nær vassdrag og risikoutsatte områder. Danskene vurderer også forbud mot høstsprøyting etter 1. september.

— Men kan man sammenlikne Danmark og Norge?

— Det er mer leirjord i Danmark, og problemet med grunnvannstilsig er nok større der, svarer Tomren.

— Her i landet er det ikke utført liknende undersøkelser, men vi vet at Trøndelagsregionen og store deler av Østlandet har mye leire. Dessuten blir det drevet både skog- og jordbruk i nærheten av svært mange norske vassdrag. Det eneste forsvarlige er å stanse all bruk av Roundup inntil vi vet mer.

- Ikke spesielt giftig

Men det ville være en overreaksjon, mener Landbrukstilsynet.

— Vi har ingen grunn til å tro at det er høye doser konsentrasjoner av glyfosat i grunnvannet i Norge, sier Terje Haraldsen, faggruppeleder for Økotoksikologi i Landbrukstilsynet, til BT.

— Glyfosat er ikke spesielt giftig verken for mennesker, pattedyr, fisk eller andre organismer, med unntak for vannplanter.

Haraldsen er skeptisk til om den danske undersøkelsen er overførbar til Norge, som har mer sammensatte jordtyper.

Høstsprøyting skal likevel opp til vurdering i Rådet for plantevernmidler neste år, sammen med en totalvurdering av glyfosat. Men høstpløying - som er alternativet til sprøyting - er heller ikke er uproblematisk for miljøet.

— Hvis bøndene ikke sprøyter mot kveke, må de pløye. Da oppstår lett en erosjon av nitrat og fosfor, og det ser vi faktisk på som et vel så stort miljøproblem i forhold til en del vassdrag.

HINDRER KRATTSKOG: Glyfosat blir hyppig brukt i skogbruket, for å hindre at løvtre og kratt kveler granplanter. Bildet er fra et juletrefelt på Askøy. <br/> ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE