— Dagen blirofte bundet opp til så mange oppgaver som ikke er knyttet til undervisning atlærere blir stresset og får dårlig samvittighet for alt de ikke rekker over,sier Bjørn Lyngedal, rektor ved Amalie Skram videregående skole.

Han referertil lærernes tidstyver; store dokumentasjons- og rapporteringskrav. Lærere ogskolen blir avkrevd et stort antall planer, tester og målinger. I tillegg målærerne utarbeide år- og halvårsplaner, uke- og prøveplaner, møteplaner ogplaner for elevsamtaler.

Om enforleder skulle kontakte skolen via e-post eller sms er det ikke nok å svare påhenvendelsen. Alt må loggføres og dokumenteres, og oppfølgingsplaner må legges.Mangler noe på karakterer og vurderinger, gir dette eleven grunnlag for å klagepå standpunktkarakteren.

— Det er heltenormt hvor mye dokumentasjoner og rapporter man må skaffe til veie. Det kan rett og slett blifor mye. Denne tiden kunne heller brukt til elevene. Når man skal følge opp 32 elever, da strekkertiden rett og slett ikke til, sier lærer Ole-Kristian Eide.

Foreslår åfjerne krav

I dagoverleverte Ideas2evidence en rapport om tidstyver i skolen tilkunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og KS-leder Gunn Marit Helgesen.

— Læreresitter med for store dokumentasjons- og rapporteringskrav. Snøballen er blittså stor at man kan lage en snømann av den. Vi må gi lærere og skolelederemulighet til å bruke mer av tiden på god skoleledelse og undervisning. Derforforeslår vi å fjerne en del krav til dokumentasjon og rapportering som finnes idag, sier prosjektleder Jan Erik Grindheim.

I enundersøkelse utført av Respons Analyse har foretatt for Utdanningsforbundet iaugust 2011 er 94 prosent av lærerne helt eller delvis enig i påstanden"Lærerjobben blir stadig mer byråkratisert".

I enundersøkelse fra mars 2012 blant lærere i studieforberedende program påvideregående svarer 75 prosent at debruker for mye tid og krefter på å forholde seg til juridiske krav påbekostning av pedagogiske mål.

Vil ikkefjerne Elevundersøkelsen

KunnskapsministerTorbjørn Røe Isaksen er enig i at det samlede trykket på lærerne er for stort.

— De allerfleste kravene har en god intensjon, men lærer og skole skal ha mest mulig tidtil å bruke på elevene, sier han.

Rapporten erkritisk til gjennomføringen av Elevundersøkelsen, og anbefaler enten å droppeundersøkelsen eller å korte den ned og gjøre den frivillig.

Røe Isaksenvil ikke fjerne hverken nasjonale prøver eller kartleggingsprøver, og vilheller ikke fjerne Elevundersøkelsen, slik rapporten har foreslått

— Vi trengergod og oppdatert kunnskap om mobbing og krenkelser i skolen. Her erinformasjonen fra Elevundersøkelsen svært viktig, sier Røe Isaksen.

- Man må læreå besinne seg

Grindheimpeker på at statlige krav til rapportering ikke er stor.

— Menfølgekrav fra direktorat og fylkesmannens oppfølging er med å drive opp enrapporteringsmengde som er veldig stor for lærerne. Samtidig er nytten veldigliten for lærerne og skolen, sier han og legger til:

— Man må læreå besinne seg. Alle har interesse av å vite mer, men vi må være bevisst på atdet er elevens læringsutbytte som er utgangspunktet for det vi skal drive med,sier han.

Ministerenvil nå ta initiativ til at både departementet og Utdanningsdirektoratet skalgjennomgå nasjonale krav.

— Like viktiger at det at kommunene vurderer sine egne lokale krav og arbeider forforenklinger, sier han.

Bjørn Lyngedaltror at den eneste måten å få fjerne byråkratiet i skolen, er å løsne påelevenes rettigheter.

— Det erviktig at elevene ivaretas, og man skal selvsagt følge opp mobbing og elevermed spesielle behov. Men det er mye unødvendig rapporterting som kan fjernes,sier han.

PRESS: - Vi har et enormt ansvar for at regelverket blir fulgt. Kravene til dokumentasjon og rapportering kan for mange lærere oppfattes som et press, sier Bjørn Lyngedal, rektor ved Amalie Skram videregående skole.
Vegard Valde