— Jeg kan ikke kommentere denne konkrete saken, men på generelt grunnlag må Bergen kommune ha tillit til at dommerne som behandler sakene er habile, sier kommuneadvokat Helge Strand.

På vegne av byrådet har han gått rettens vei for å nekte tingrettsdommer Tor Bertelsen i Bergen tingrett å behandle saker hvor kommunen er involvert. Kravet gjelder alle fremtidige saker.

— Jeg har aldri hørt om noe liknende før. Det hender relativt ofte at det kommer innsigelser om habilitet i konkrete saker, men dette er spesielt, sier sorenskriver Martin Tenold i Bergen tingrett.

- Ikke tillit

Kommunens arbeid for å avskilte dommeren startet da Bertelsen ble satt opp til å avgjøre en barnevernssak i oktober.

Kommuneadvokaten mente da det var et motsetningsfylt forhold mellom dommeren og kommunen, og slo fast at Bergen kommune ikke hadde tillit til Bertelsen.

Bergen kommune listet opp flere «særegne omstendigheter» de mente gjorde dommeren inhabil:

  • Gulating lagmannsrett opphevet Bertelsens dom i en arbeidsrettssak hvor kommunen var involvert. Årsaken var flere saksbehandlingsfeil, og at forhandlingene bar preg av ikke å ha vært forsvarlig avviklet.
  • Dommer Bertelsen har krevd erstatning fra Bergen kommune, på grunn av at han mener seg smittet av Giardia.
  • Kommunen mener Bertelsens avgjørelser i barnevern- og barnefordelingssaker «avviker klart fra domstolens alminnelig praksis», og viser til at BT på lederplass i 2001 kritiserte dommerens opptreden i familiesaker.
  • Kommunen mener også at Bertelsen har hatt et motsetningsfylt forhold til kommuneadvokaten, etter at en ansatt der i 1999 ble klaget inn til Disiplinærutvalget for advokater. Det var et vitneutsagn fra Bertelsen som utløste klagesaken.

— Det er det totale bildet som må være avgjørende når retten skal vurdere inhabilitetsinnsigelsen. Det vil være uakseptabelt at Bergen kommune må akseptere tingrettsdommer Tor Bertelsen som dommer i tvister for domstolene, skrev kommuneadvokaten til Bergen tingrett i oktober i år..

Retten byttet dommer

I barnevernssaken som startet habilitetskrangelen, valgte sorenskriver Martin Tenold i Bergen tingrett å gi saken til en annen dommer.

Dette var for å unngå at jenten skulle bli skadelidende av en lang krangel i rettsvesenet om dommerens habilitet.

Likevel krevde Bergen kommune å få behandlet habilitetsspørsmålet. Da sorenskriveren avgjorde at Bertelsen ikke var inhabil, klaget kommunen saken inn til Gulating lagmannsrett - hvor den fortsatt er til behandling.

— Vi har lagt inn påstand om at Bertelsen er inhabil i fremtidige saker der Bergen kommune er part, sier kommuneadvokat Helge Strand.

— Gjelder dette uten tidsbegrensning?

— Det er ikke presisert noen tidsramme i påstanden, sier Strand.

- Ubegripelig

— Dette er ubegripelig. Jeg vil ikke kommentere saken utover det, sier advokat Sigurd Klomsæt.

Han representerer Tor Bertelsen, som siden 1994 har vært dommer i Bergen tingrett.

I Bergen tingretts kjennelse, som nå er påkjært til Gulating lagmannsrett, imøtegår Bertelsen påstandene om inhabilitet.

Der avviser Bertelsen at hans avgjørelser i barnevern- og barnefordelingssaker avviker fra andre dommeres.

Som svar på at Gulating lagmannsrett omgjorde en av avgjørelsene hans, viser Bertelsen til at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen nå skal behandle lagmannsrettens dom som mulig brudd på menneskerettighetene.

Dommeren erkjenner også at han kan være inhabil i enkelte saker, siden det er uavklart om han får Giardia-erstatning.