Forslaget er en del av et «Policy-dokument» som Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har utarbeidet og som nylig er sendt til Samferdselsdepartementet. Dokumentet inneholder også en rekke andre forslag som organisasjonen mener vil gi bedre trafikkopplæring og bedre trafikksikkerhet.

ATL foreslår at det skal bli færre fartsskilt langs norske veier, og at 60— og 80-skiltene helst ikke skal benyttes.

ATL mener at det nåværende systemet for fastsetting av fartsgrenser er for «finmasket», at det fører til for mange skifter i fartsgrensen og at det derfor er vanskelig å oppfatte fartsgrensen til enhver tid.

Mer oversiktlig

«Systemet bør forenkles slik at grensene ikke endres med mindre enn 20 km/t. Det vil føre til et mer oversiktlig system. De generelle fartsgrensene bør i utgangspunktet være 30, 50, 70 og 90», skriver ATL – og presiserer at dette bør gjelde i henholdsvis boligområde, tettbygd strøk, landevei og høykvalitet vei.

Forslaget innebærer – uten at dette er uttrykkelig presisert – at 60-skilt og 80-skilt ikke lenger skal benyttes, eller i hvert fall bare unntaksvis fastsette fartsgrensen.

ATL mener også at skilt 364 «Slutt på særskilt fartsgrense» bør erstattes med skilt 362 «Fartsgrense», det vil si et skilt som uttrykkelig forteller hva som er fartsgrensen på vedkommende veistrekning.

Nullgrense

I et avsnitt om rus i trafikken argumenterer ATL for at det må innføres nullgrense for påvirkning av andre rusmidler enn alkohol, «slik som det er i nær sagt alle land i Europa». Unntak må bare omfatte bruk av foreskrevet medisin, mener ATL.

Av hensyn til trafikksikkerheten mener ATL at dagens vogntoglengder ikke bør økes. Organisasjonen går inn for at det opprettes et uavhengig veitilsyn, som blant annet bør ha som oppgave å følge opp rapporter fra Statens havarikommisjon for transport.

ATL mener veitrafikkloven fra 1965, blant annet på grunn av mange endringer, er blitt uoversiktlig og ikke tilpasset dagens behov. Det bør derfor nedsettes et utvalg for å arbeide med en ny veitrafikklov.

Policydokumentet inneholder også en rekke forslag for å styrke trafikkopplæringen, blant annet at trafikkskolenes elever får offentlig støtte i form av stipend.

Hva mener du om forslaget fra ATL om å fjerne fartsskilt. Diskutér saken nedenfor.