— Det avgjørende er ikke om det er lys på lensmannskontoret til enhver tid. Det som er avgjørende, er om folk får tak i politiet når de trenger det, sier politimester Ragnar Auglend i Hordaland politidistrikt.

Han leder nå arbeidet med å foreslå en ny organiseringsmodell for politidistriktet, som i dag har 28 politistasjoner og lensmannskontorer.

Disse 28 har siden 2005 vært delt inn i 14 geografiske driftsenheter. I hver driftsenhet er én av politistasjonssjefene eller lensmennene leder, og har det overordnede ansvaret for blant annet måloppnåelse, ressursbruk og administrasjon sin region.

Sammen med Follo politidistrikt vurderer nå Hordaland hvordan ordningen bør videreutvikles. De skal før årsskiftet komme med forslag overfor Politidirektoratet, som vil behandle forslagene før de sendes videre for avgjørelse i regjeringen. Saken er nå ute til høring hos kommunene i distriktet.

- Ikke færre kontorer

I forslaget kommer Hordaland politidistrikt til å ta til orde for at lensmannskontorene i hver region slås sammen og får én felles leder. Dermed vil antallet lensmenn bli halvert.

Målet er å få bedre samkjørte driftsenheter, og bedre ressursutnyttelse i form av én økonomi og én administrasjon, i stedet for to eller tre. I tillegg vil ordningen også gjøre det lettere å lage beredskapsplaner, siden en vil slå sammen beredskapen i driftsenheten.

— Det er ikke noe poeng i å ha lensmannskontorer med tre personer, som ikke klarer å opprettholde en ordentlig beredskap, sier Auglend.

Han understreker at antallet steder der publikum kan møte politiet likevel ikke vil bli redusert.

— Møteplassene der folk kan treffe politiet skal ikke fjernes. Kontorene vil være de samme, sier Auglend.

Han åpner likevel for at noen lensmannskontorer kan få redusert åpningstid.

Auglend vedgår at sammenslåing av lensmannskontorer enkelte steder kan bety at politiet får lengre utrykningstid.

— I noen tilfeller vil veien å reise bli lenger, men samtidig vil operasjonssentralen sende nærmeste tilgjengelige enhet når det skjer noe. Den nærmeste patruljen trenger ikke nødvendigvis å høre til i den driftsenheten der noe har skjedd, sier Auglend.

- Bedre beredskap

Han påpeker også at de nye arbeidstidsbestemmelsene for politiet har gjort det vanskelig å opprettholde beredskap i distriktene.

— Nå blir det lagt opp til kontinuerlig tjeneste i de deler av døgnet der det er mye å gjøre, sier han.

Prøveordningen kommer etter ønske fra regjeringen, og skal også omfatte såkalte politiråd, som skal være et forum for samarbeid mellom den lokale politiledelsen og kommuneledelsen.

I tillegg vil en også forsøke å samlokalisere politiet med offentlige servicekontorer, der folk kan levere anmeldelse og der en kan utføre sivile rettspleie- og forvaltningsoppgaver som politiet har ansvar for.

Til tross for at forslaget innebærer fjerning av 14 lensmannsstillinger, skal verken lensmenn eller administrativt personale bli overflødige, lover Auglend.

— For lensmennene endres stillingen. De beholder lønnen, men får nye oppgaver. De blir ikke nødvendigvis sendt ut for å patruljere på gaten, men kan for eksempel overta administrative oppgaver som i dag stjeler tid fra operativ tjeneste hos andre tjenestemenn, sier politimesteren.

Bergens Tidende