Asbjørnsløa kloss innåt museet Agatunet i Hardanger kan bli norsk kunnskapssenter for jordskifte. Men det kostar flesk.

Lovene som endra kulturlandskapet er både ei bok og ei løe verd, meiner dei som har arbeidd fram eit forprosjekt for norsk senter for eigedomskunnskap. Ullensvang herad har sett av 1,2 millionar kroner til kjøp av løa slik ho står.

Spørsmålet er om den omfattande ombygginga, og framtidig drift, kan finansierast.

Prosjektet blir presentert når Agatunet, no ein del av Hardanger og Voss Museum, opnar for sesongen denne helga. Då skal historikaren Mads Landnes si nye bok om innmarksutskifting, tun og teigblanding i Hardanger lanserast.

Agatunet er sjølv eit eksempel på teigblanding og seinare jordskifte. 30 av bygningane på museumsområdet vart freda etter jordskiftet i 1930. På den tida vart det laga nye eigedomsgrenser slik at gardsbruka fekk samanhengande flater. Tidlegare hadde bønder og husmenn mange små teigar liggande hulter til bulter.

Den særmerkte Lagmannstova i Agatunet vart bygt som administrasjonssenter med representasjonsbustad rundt 1250 av riddar, riksråd og gulatingsmann Sigurd Brynjulvson.

Då han døydde i 1303 vart eigedomen delt på døtrene hans. Seinare vart det ytterlegare oppdelingar i fleire og mindre teigar, tilhøyrande ni gardsbruk og 16 husmannsplassar med til saman 120 personar.

Statstipendiat Guttorm Rogdaberg, mangeårig styrar ved Agatunet, har teke initiativet til prosjektet som Ullensvang herad gjerne vil døypa Norsk jordskiftesenter. Agatunet høyrer no inn under Hardanger og Voss Museum. Ved å kjøpa Asbjørnsløa kan Agatunet få betre tilkomst, og ein kvittar seg med eit luktproblem.

Verdt pengane? Kva meiner du? Diskuter under: