Med utgangspunkt at en ønsker å øke vinterbestanden med 1000 dyr og en forventet kalvetilvekst på 1800, må det felles 800 dyr høsten 2002. Ut fra erfaring vil det si at kvoten bør være på 2500 dyr, skriver utvalget i sitt forslag.

Vinterbestanden av villrein på Hardangervidda har variert sterkt de senere årene. Det kom som en overraskelse i fjor vår at det ble påvist så få dyr i to minimumstellinger i mars — henholdsvis 5135 og 5306 dyr. Mange mente at tallene var for lave. Konklusjonen var likevel at det var usannsynlig at flere tusen dyr var oversett.

I juli i fjor ble det foretatt kalvetelling. Her fant man 6897 dyr, deriblant 3175 simler/ungdyr og 1776 kalver. Strukturtelling i oktober i fjor viste at det var 42 prosent simler, 18 prosent kalver, 6 prosent halvannetårige bukker, 14 prosent bukker på to og et halvt år og 20 prosent tre og et halvt år gamle og eldre bukker. Dette er tilnærmet det samme som ved tidligere strukturtellinger.

Bestanden redusert

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) antok at bestanden i fjor vinter var mellom 5500 og 7500 dyr. Høsten 2001 ble det felt 2140 rein. Siden kalvetilveksten var på 1776, betyr det at bestanden ble redusert med 364 dyr i løpet av siste jaktsesong. Ut fra disse tallene mener villreinutvalget at bestanden i vinter er på mellom 5000-7000 dyr.

Ut fra blant annet ny driftsplan, høringsrunde blant jaktvaldene og diskusjon på høstmøtet skal vinterbestanden økes. Veksten skal være kontrollert og ikke medføre endringer i stammens struktur. I tråd med dette legges det opp til en avskyting kommende høst som tillater en økning av vinterbestanden med 1000 dyr.

Jaktresultatet svinger

Fellingen på Hardangervidda har variert mye fra år til år og er i stor grad avhengig av hvordan reinen sprer seg på Vidda i løpet av jakten - noe som i stor grad bestemmes av vær og vindretning, skriver utvalget. Fellingsprosenten varierer derfor mye.

Det er imidlertid ikke sammenheng mellom kvotestørrelse og fellingsprosent. Det er altså ikke slik at en lavere kvote ville gi høyere fellingsprosent.

BLIR FLERE: Villreinbestanden på Hardangervidda skal øke i løpet av dette året.
FOTO: SCANPIX