RUNE VALDERHAUG

Totalt ønsker kirkevergen å investere nesten 100 millioner kroner i kirkesektoren de fire neste årene. Nye såkalte nærkirker på Haukås og Ytrebygda er de to mest omfattende prosjektene. Sier byens politikere ja, kan de to nye kirkene stå ferdig i 2008. De vil koste 20 millioner kroner hver, mens utvidelse av Bønes kirke vil kreve 10 millioner kroner.

Wik ser for seg at kirkene blir bygget slik at de også kan brukes til andre formål i lokalmiljøene. I tillegg til kirkerom, kan de gi plass til eksempelvis helsestasjon, bibliotek og kulturaktiviteter.

Befolkningsvekst

Foreløpig er det imidlertid uvisst om bystyret velsigner kirkeplanene. Byrådet har valgt å stryke alle foreslåtte bevilgninger til vedlikehold og investeringer til kirkeformål neste år. Nå ber Wik om at Kirkelig Fellesråd vedtar å be bystyret sikre de nødvendige pengene.

Det er den planlagte befolkningsveksten som er bakgrunnen for forslaget om å reise to helt ny kirker. I Haukåsområdet i Åsane forventer man at 6500 nye innbyggere slår seg ned de 20 kommende årene. Samtidig vil befolkningen i Ytrebygda øke med 30 prosent.

— Ved begge kirkeprosjektene må vi forutsette at de lokale menighetene i Fana og Åsane selv medvirker økonomisk til å få reist de nye kirkene. Men behovet er udiskutabelt. Selv om dette ikke er soknekirker, vil det være behov for å integrere kirken i de nye og fremtidige bomiljøene i disse to områdene, sier Wik.

Samler inn

Fana og Åsane er allerede i dag blant byens største statskirkemenigheter. Kirkevergen foreslår at de to kirkene skal stå ferdig i 2008, og at pengene bevilges over bybudsjettene i 2007 og 2008.

I Ytrebygda har man jobbet med kirkeplaner i over 30 år. En lokal kirkekomité har både skaffet kirketomt og samlet inn nesten fire millioner kroner til prosjektet. Et liknende samarbeid mellom lokal menighet, Kirkelig fellesråd og Bergen kommune, ser Wik for seg må til også i Åsane.

Flerbruk

— Hva er forskjellen på en nærkirke og en ordinær soknekirke?

— Både i Åsane og Fana har man jo allerede soknekirker, som er menighetens hovedkirke, og der menighetsarbeidet administreres fra. Det finnes ikke noen entydig definisjon på hva en nærkirke er. Men jeg ser for meg to nye kirker som er mindre enn soknekirkene. Man trenger jo ikke de samme kontorarealene. Dessuten vil en nærkirke også kunne nyttes til flerbruk. For eksempel kan man kombinere disse to kirkene med mor og barn-senter, helsestasjon, bibliotek, barne- og ungdomsarbeid og lokale kulturaktiviteter. Det er viktig at nærkirken kan fylle også andre behov enn kun det rent kirkelige, sier Wik.

Større kirke på Bønes

For en tid siden ble Bønes skilt ut som eget kirkesokn. Det betyr at den forholdsvis nye kirken må utvides med et nytt byggetrinn for å tilfredsstille kravene til soknekirke. I dag består kirken kun av selve kirkerommet og et kjøkken. Ifølge forslaget som legges frem for Kirkelig Fellesråd i neste uke, vil utvidelse koste 10 millioner kroner, og arbeidene bør gjennomføres i 2006 og 2007.

De fire neste årene ønsker kirkevergen i tillegg at det avsettes ytterligere nesten 50 millioner kroner til blant annet restaurering av Mariakirken, Korskirken og Domkirken, utskifting av ovner på Møllendal krematorium, utvidelse av Møllendal kirkegård, Mjeldheim kirkegård i Arna og Øvsttun kirkegård i Fana. Også på kirkegårdene i Fyllingsdalen, Åsane, Loddefjord, Tennebekk og Søreide trengs det utvidelser de neste årene.