• Turen er kommet for å gjenreise den sosiale boligbyggingen, sier Ruth Grung, leder av Aps programkomité. Langs Store Lungegårdsvann vil Ap bygge 30-40.000 nye boliger.

KARI PEDERSEN

— Mye av dette må bli rimelige utleieboliger, understreker Grung.

Høyre har lenge tatt til orde for boligbygging på den sørvendte strandsiden ved foten av Fløien. Nå kommer Ap etter.

Nord for Store Lungegårdsvann, der store arealer i dag er båndlagt av NSB, er det mulig å legge lokk over terminalområdene og bygge hus på toppen. Tanken er lansert i forbindelse med en ny kommunedelplan for området, og ideen får full tilslutning fra Ap-lederen i Bergen.

— Også andre steder på Nygårdstangen finnes det byggemuligheter. Endatil for høyhus!

Vi ønsker oss mer bebyggelse inn i sentrum, også fordi det vil redusere trafikkproblemene i sentrum, sier Ruth Grung.

En ny bydel ved Store Lungegårdsvann vil knyttes opp mot byens nye svømmeanlegg, som bystyret like før jul plasserte ytterst på Nygårdstangen, påpeker Grung, som er byråd med ansvar for 50-meters-bassenget.

Damsgård og Kvarven

Også på Damsgård ønsker Grung storstilt boligbygging. Et tredje potensial ligger på Kvarven, der Forsvaret fristiller store arealer.

For Ap handler byggeplanene mye om å få til nye, rimelige utleieboliger. Pluss fjerne de dårlige hospitsene og senke terskelen for førstegangsetablerere.

— Er det mulig å få til rimelige boliger på det som må bli noen av byens dyreste tomter?

— Her må vi ta en rekke virkemidler i bruk. En mulighet er at kommunen tilbyr gratis tomt til utbyggere, som til gjengjeld forplikter seg til å bygge en viss andel rimelige boliger.

I Bergen har vi gode tradisjoner for å samarbeide med boligbyggelagene. Dette må videreutvikles. Videre må kommunen bruke muligheten den har for å legge føringer i reguleringsplaner.

Innhold i SFO

I neste fireårsperiode setter Ap fokus på barn og unge. Nå når skolefritidsordningen er fullt utbygd, er tiden kommet for å gi den et bedre innhold.

Grung ønsker både kulturskolen og idrettslagene velkommen på SFO. Nøkkelen til det ligger i å få foreldrene til å akseptere egenbetaling for fritidsaktiviteter som skjer i SFO-tiden, konstaterer hun.

Barnehageutbyggingen må fullføres i perioden. Målet om full dekning i 2005 står fortsatt fast, selv om søkertallet viser seg å være 1200 større enn kommunens prognoser tilsa.

Frykter ikke Ulriksdebatten

I gårsdagens BT varslet Arne Jakobsen at han vil slåss for å få Ulrikstunnelen inn i det nye Ap-programmet. Den utfordringen tar Grung med stor ro:

— Ulrikstunnelen blir stadig mindre aktuell, etter hvert som stadig mer av trafikken fra Arna går til Åsane eller Sandsli/Kokstad. Den debatten tar jeg med stor ro, sier Grung.

Mer engasjement venter Grung rundt parkeringspolitikken i det nye programmet. Formuleringen i gjeldende program om en nettoøkning på 500 plasser i perioden, har vist seg vanskelig å håndtere for partiet.

I neste periode har komiteen forsøkt seg med et kompromiss om at «nettotilveksten av parkeringsplasser i sentrum, utenom boligparkering, skal være begrenset.»