Prøveordningen som ble innført i februar innebærer at bilister får bruke kollektivfeltet, hvis de har minst én passasjer med seg i bilen.

Hensikten er å få flere til å kjøre sammen, slik at antallet biler på veien holdes nede.

— Mer kompiskjøring

Statens vegvesen har i høst evaluert ordningen og oppsummert erfaringer. I hovedsak mener de at flerbruksfeltet fungerer bra, og at bilistene i bare svært begrenset grad bremser bussene.

En tredjedel av trafikken går nå i flerbruksfeltet, mens resten går i det ordinære feltet.

Det har ikke vært trafikkøkning på Flyplassvegen i perioden etter at sambruksfeltet ble innført. I samme periode har det vært en trafikkøkning på to prosent på andre hovedveier i Bergen.

«Dette indikerer at sambruksfeltet har bidratt til å motvirke trafikkvekst på denne vegstrekningen, ved at flere har valgt å reise sammen,» heter det i rapporten.

Vegvesenets rapport er sendt ut på høring til 19 instanser. Politiet og Bergen Næringsråd mener at flerbruksfeltet er vellykket, men busselskapet Tide er ikke like positivt innstilt:

«Tide Buss vil av prinsipielle grunner gå inn for at ordningen med sambruksfelt på Flyplassvegen avvikles,» skriver de i sin høringsuttalelse.

Ordningen har forverret forholdene for busser, mener de.

«Erfaringene våre med sambruksfelt 2+ viser at bussene blir forsinket opp til 10 minutter,» heter det i brevet deres.

Bergen Taxi sier nei

Heller ikke Bergen Taxi vil se private biler i feltet.

«Primært mener vi at det må gjeninnføres vanlig kollektivfelt på strekningen,» skriver administrerende direktør Jan Valeur.

Hvis ordningen likevel fortsetter, ber selskapet om at det blir bygget et tredje felt inn mot de mest trafikkerte rundkjøringene, særlig i nærheten av Lagunen. Et slikt nytt felt bør forbeholdes kollektivtransport og drosjer, mener han.

Konkurrenten til Bergen Taxi, Norgestaxi, vil ennå ikke trekke noen konklusjoner om flerbruksfeltet. De ber om nye målinger av trafikken, og at prøveordningen får fortsette i ytterligere ett år.

Vil fortsette

Statens vegvesen vil imøtekomme ønsket fra flere hold om nye undersøkelser. De anbefaler derfor at ordningen med 2+ får fortsette, og at den evalueres på nytt innen utgangen av 2011.

Siste ord i saken har politikerne i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Fungerer ordningen med flerbruksfelt? Si din mening i feltet under!

FLERBRUKSFELT: Tide og Bergen Taxi vil bli kvitt dette skiltet.