– Plan og bygningslovens har mange bestemmelser knyttet til et byggs tilpasning til strøk, gjeldende reguleringsbestemmelser og estetikk. Disse kan ikke skyves til side av at det inngås en avtale mellom en utbygger og naboer, sier jussprofessor Jan Fr. Bernt ved Universitetet i Bergen.

Bernt kan ikke se noe illegitimt i avtalen mellom Nexi Bygg og naboene Han mener det må være relevant for en utbygger å skaffe seg minnelige ordninger.

– Men det fritar ikke bygningsmyndigheten fra å foreta en selvstendig vurdering av om den aktuelle bygningen lar seg innpasse i omgivelsene.

Bernt mener naboene ikke har frasagt seg retten til å klage. De kan klage, men da bryter de den avtalen de har inngått med utbygger. Jussprofessoren mener denne typen avtaler kan sees på som en kompensasjon for en ulempe. Han sier det står enhver fritt til å ivareta sine egne private interesser.

– Det er veldig viktig at det er åpenhet rundt avtalen. Hadde dette skjedd fordekt, ville jeg synes det var mer betenkelig. Politikerne eller bygningsmyndigheten kan ikke vedta en på trynet utbygging fordi naboene er betalt for ikke å klage, sier Bernt.