En rekke sykehjem i Bergen sliter med å holde budsjettene sine.

Byrådet skriver i sin tertialrapport: «Enkelte institusjoner melder om store problemer med å rekruttere tilstrekkelig personell til å fylle turnus, særlig på kveldstid og i helger. Noen har også økt bruk av eksterne vikarbyrå».

Budsjettet sprekker

Løvåsen sykehjem har hatt desidert størst problemer med å holde budsjettene. I fjor hadde sykehjemmet et underskudd på 6,5 millioner kroner. I år viser prognosen 5,5 millioner i underskudd. Noe av årsaken er bruk av vikarbyråer.

— Vi sliter voldsomt med å få fatt i sykepleiere. Særlig gjelder dette på natt, sier enhetsleder ved Løvåsen sykehjem, Lisbeth Dahle Sylta.

Det betyr at sykehjemmet må hente inn vikarer. Løvåsen har til nå brukt Adecco, og det blir dyrt. Sylta anslår timeprisen der til å ligge på det dobbelte av hva sykehjemmet må betale om de rekrutterer sykepleiere selv.

— Markedet for sykepleiere er mangfoldig og sykepleierne nyter nå godt av dette. Vi sliter med det problemet hele eldreomsorgen har: Å rekruttere sykepleiere i sin alminnelighet. Turnusbelastningen med helgevakter hver tredje helg gjør det og vanskelig å skaffe fagfolk, sier Sylta.

Øker med 60 prosent

Disse problemene går igjen over hele linjen, både på sykehjemmene, i hjemmesykepleien og i pleie og omsorg for øvrig.

— Vi har inntil nå i år brukt 18 millioner kroner på vikarbyrå. Fortsetter dette forbruket ut året, blir sluttregningen på rundt 40 millioner kroner, sier innkjøpssjef Birgitte Gullestad i Bergen kommune.

I fjor på denne tid hadde kommunen kjøpt inn tilsvarende tjenester for 11 millioner kroner. Det gir en økning i år på drøye 60 prosent.

— Dette er en foruroligende økning. Den reflekterer at vi har et høyt sykefravær og den reflekterer at kommunen sliter med å være konkurransedyktig i kampen om arbeidskraften, sier finansbyråd Christine Meyer.

Høyt sykefravær

Selv om sykefraværet i kommunen totalt sett har gått ned, står sykefraværet innenfor helse og sosial på stedet hvil.

— Det er her vi har det største fraværet, men fortsatt er det slik at bruken av private vikarbyråer bare utgjør en liten del av kostnadene med det høye sykefraværet, sier Meyer.

For å lette på rekrutteringen av vikarer, har kommunen startet arbeidet med å bygge opp en vikarpool. Denne skal skaffe vikarer til alle kommunale virksomheter.

— Vi vil spare penger i forhold til de eksterne byråene og vi vil få inn folk som vi kjenner godt, som kjenner virksomheten vår og som ikke trenger opplæring. Det vil være til fordel både for brukerne og de ansatte, sier Meyer.

I tillegg kan de mange sjefene rundt omkring slippe å bruke tid på å ringe rundt til vikarer. Kommunen har beregnet at den bruker 80 årsverk bare til slike oppgaver.

— Det tar tid fra andre lederoppgaver, noe som også er uheldig i forhold til det høye sykefraværet, sier Meyer.

Sykehjem Prognose underskudd 2008
Løvåsen sykehjem 5.500.000
Gullstøltunet 2.084.000
Midtbygda sykehjem 1.800.000
Frieda Fasmer Minde 1.650.000
Ladegården sykehjem 1.500.000
Alle kommunale sykehjem 16.768.000
Underskudd i 2007 14.374.872

Hva bør kommunen gjøre for å rekruttere flere sykepleiere til eldreomsorgen? Diskuter saken her.

LØVÅSEN: Her på Løvåsen sykehjem sliter ledelsen voldsomt med å få fatt i vikarer som kan gå vakter som sykepleiere. Særlig gjelder dette på natt. I går var de fast ansatte sykepleiere Hege Huseklepp og Tine Røed på jobb.
Valde, Vegar