— Jeg krever å få plassen min på Torget tilbake så fort som mulig, sier Viggo Lynghaug.

I 2005 ble Lynghaug kastet ut fra Fisketorget fordi han solgte utenlandske strikkeprodukter. Lynghaug gikk til sak mot kommunen, men tapte i to rettsinstanser.

Gulating lagmannsrett slo fast at Torget i Bergen har lov til å regulere handel på området, og å forby lusekofter og gensere som er strikket i utlandet. Lynghaug anket saken til Høyesterett, men den ble avvist av ankeutvalget.

Nekter å gi opp

Lynghaug ga likevel ikke opp, og kontaktet den kinesiske ambassaden i Noreg. I et brev til Monica Mæland uttrykte ambassaden bekymring over at kinesiske varer ble diskriminert i Bergen.

I januar i år kontaktet Lynghaug også Utenriksdepartementet. I svarbrevet skriver UD at de ikke er rette instans til å behandle saken om utleieplass på Torget i Bergen. Samtidig gjør de rede for det internasjonale regelverket på området. UD viser til at Norge er forpliktet av WTO-avtalen mellom stater.

Ifølge avtalen kan ikke en WTO-medlemsstat behandle varer fra andre medlemsstater dårligere enn like varer produsert i eget land. Staten er forpliktet til å påse at også kommunene forholder seg til avtalen.

«En medlemsstat kan med andre ord blant annet ikke begrense mulighetene til å by frem en utenlandsk vare for salg med grunnlag i varens opprinnelsessted», skriver UD i brevet signert av avdelingsdirektør Hege Hoff.

Ifølge UD finnes det unntak i loven, men de kan ikke se at disse gjelder i Lynghaugs sak.

— Her bekrefter UD at Viggo Lynghaug har rett, mener mannens forsvarer, Per Erdal.

Kommunen ikke svar

Advokaten mener Bergen kommune må gå tilbake på kravet om norskproduserte varer som følge av uttalelsen.

— Skal man ha strikkevaresalg må man vurdere hver enkelt søker uten en slik klausul. Vi mener diskrimineringen mot utenlandske varer er ulovlig, sier Erdal.

Lynghaug videresendte brevet fra UD til Bergen kommune og daværende kommunaldirektør Arne Mikael Landro allerede i april. Siden har både han og advokaten purret flere ganger, uten å få svar.

Utestengingen fra Torget har gjort at Lyngdal har fått store økonomiske vansker, ifølge ham selv.

— For meg er det en tragedie. Nå selger jeg strikkeprodukter i Ålesund, men firmaet går dårlig. Jeg vil ha plassen og ansienniteten min på Torget tilbake, sier han.

Til vurdering

Konstituert informasjonsdirektør i Bergen kommune, Elisabeth Farstad, bekrefter at kommunen har mottatt brevet.

— Vi har fått en henvendelse som er videresendt til kommuneadvokaten for vurdering, sier Farstad.

Hun kan ikke gi et svar på når Lynghaug kan vente seg en tilbakemelding.

Næringsbyråd Øistein Christoffersen (Frp) mener brevet fra UD ikke forandrer noen ting i Lynghaugs sak. Han viser til at UD ikke tar stilling i saken, men kommer med en generell betraktning.

— Kommunens syn er at regelen UD viser til ikke kommer til anvendelse i denne konkrete saken. Skal vi ikke kunne si at det bare skal selges norsk laks på Torget, men også canadisk? Kommunen er i sin fulle rett til å sette slike vilkår, sier Christoffersen.

Dermed er det ikke aktuelt for kommunen å se på saken på nytt. Christoffersen hadde nylig et møte med Lynghaug, som ønsker seg tilbake til Torget.

— På dette tidspunktet er det ikke aktuelt å ta inn nye søkere i påvente av at vi får organisert Torget på en ny måte.