Den viktigste jobben for Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter i neste periode blir å føre en politikk for arbeid til alle, bedre omsorg, velferd og en bedre skole.

Sentralisering av makt og ressurser til Oslo er et problem som rammer Hordaland. Vi må skape og holde ved like allianser med andre regioner i arbeidet for desentralisering og mot sentralisering. Dette gir oss styrke når vi utkjemper lokaliseringskamper.

NOEN SAKER er viktigere for oss i Hordaland enn de er for mange andre i landet. I disse sakene arbeider vi som Ap-politikere for vårt fylkes interesser. La meg gi noen eksempler:

  • Hordaland er, i likhet med de øvrige Vestlandsfylkene svært eksportrettet. Stabil valuta og lav rente er viktig for å sikre arbeidsplasser i vårt fylke. Derfor skal vi passe på at det blir ført en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer arbeidsplasser i eksportindustrien.
  • Hordaland er et energifylke. Vi er store på både produksjon og bruk av energi. Vi er også et kraftsenter for forsknings— og utviklingsarbeid rundt energi og miljø. I dette perspektivet er det viktig for vårt fylke at vi jobber aktivt for gode rammevilkår for både ny og eksisterende vannkraft, vår petroleumsindustri og vår kraftforedlende industri.

*** I SAMFERDSELSPOLITIKKEN** må vi stå på for at vi får ressurser til å bygge og vedlikeholde et veinett som er mer kostbart enn i andre deler av landet. Finansiering av fortsatt utbygging og drift av Bybanen, blir en høyt prioritert sak for oss. Reduksjon av reisetid og økning av kapasitet på Bergensbanen likeså.

  • I helsepolitikken sto vi fra Hordaland Arbeiderparti i spissen for å få slutt på skjevdeling av helsebevilgningene, vi må også i årene som kommer passe på at Helse Vest får sin rettmessige andel av helsebevilgningene.
  • Bergen og fylkets posisjon innenfor forskning og utdanning må styrkes. Vi vil arbeide for at våre høyskoler og universitet får den status og de ressurser de trenger for å utvikle seg.

Hordalandsrepresentantene på Stortinget har månedlige møter hvor vi drøfter oppfølging av henvendelser og aktuelle saker. Vi har alle et sterkt engasjement for vårt hjemfylke. Det er viktig at vi snakker sammen og samarbeider på tvers av partigrenser om saker som er viktig for Hordaland.

Kommentarer til innlegget? Del dem med leserne her.