Med investeringar på rundt 100 milliardar kroner kan alle dei sju attverande ferjesambanda fjernast på 110 mil lange E39 mellom Trondheim og Kristiansand. Køyretida blir dermed redusert frå dagens 20 timar til 13 timar mellom dei to byane, konkluderer Statens vegvesens prosjekt Ferjefri E39 i ein statusrapport som er levert Samferdsledepartementet.

For trafikantane på kyststamvegen gir dette reduserte tids— og køyrekostnader på mellom fire og seks milliardar kroner i året, går det fram av rapporten. Dei regionale vinstane av tiltaket er truleg endå større, og dei nasjonaløkonomiske verknadane alle størst, meiner Vegvesenet.

Vanskeleg

Ferjefriprosjektet som tidlegare regionvegsjef Olav Ellefset er leiar for, vil arbeida vidare med å berekna kor store dei samfunnsmessige effektane er av å fjerna ferjesambanda. Statusrapporten understrekar at det er vanskeleg å kvantifisera slike effektar, men viser til førebelse utgreiingar som tyder på at regionale verknader av å byggja ut E39 til ein ferjefri veg kan bli endå større enn for trafikantane. Ei av årsakene til det er at ferjeavløysingsprosjekt fører til utvida bu- og arbeidsområde.

Statusrapporten frå Ferjefri E39 dannar grunnlag for omtale i stortingsmedlinga som regjeringa til våren skal leggja fram om Nasjonal transportplan 2014 - 2023, håpar Olav Ellevset.

20 års byggetid

Statusrapporten frå utgreiingsprosjektet konkluderer og med at utbygginga av ein ferjefri E39 frå Kristiansand til Trondheim kan fullførast på 20 år dersom arbeidet skjer som eit samla prosjekt. For å klara det, trengst det forenklingar i blant anna planleggingssystem, tidspunkt for ekstern kvalitetssikring og i måten entreprenørar skal kontraherast, heiter det.

Utgreiingar har så langt vist at det er teknisk mulig å kryssa alle dei attverande fjordane langs E39, blant anna Bokanfjorden, Bjørnafjorden og Sognefjorden, med faste brusamband.

Nøkkelen til å kunna gjennomføra kryssing av dei verkeleg breie og djupe fjordane – som Sognefjorden 3,8 km brei - 1300 meter djup og Bjørnafjorden 5 km brei og 600 meter djup – ligg i å sprengja grensene for den bruteknologien vi har i dag, samstundes som vi tek i bruk og vidareutviklar teknologi og erfaringar frå offshoreverksemda i Nordsjøen.

Gjennom utgreiingssarbeidet har Vegvesenet kome fram til ei rad alternative løysingar for faste brusamband basert på hovudprinsippa for hengjebruer, flytebruer, røyrbruer eller varianter og kombinasjoner av desse.