DAG IDAR TRYGGESTAD

PER MARIFJÆREN

Lensmannen snakka direkte til Anne Slåtten sin drapsmann då han møtte pressa i går. Lensmannen veit at gjerningsmannen føl med i media, og vil derfor seie minst mogeleg om framdrifta i saka. Slik ønskjer politiet å stresse drapsmannen.

— Trur de han føler pusten i nakken?

— Det vet vi ikkje, men det håper eg, svarar lensmannen kryptisk.

Stort meir ville ikkje lensmannen seie om den pågåande drapsetterforskinga.

— Vi kommentere ikkje vitne, og ønskjer ikkje å seie noko om kva vi har funne ut så langt. Gjerningsmannen skal ikkje vite kva vi veit, gjentok lensmann Fonn.

Har DNA

Politiet har sikra seg DNA frå gjerningsmannen. Samstundes har fleire titals personar gitt spyttprøve. Problemet for politiet er at ingen av prøvene som er analyserte så langt, svarar til DNA-funna gjort på avdøde.

Dei siste dagane er fleire av dei såkalla moduskandidatane sjekka ut, samstundes som nye personar er tekne inn til lensmannskontoret for å gje prøve. Fleire av dei er tidlegare valds- eller sedeligheitsdømde.

Etter det BT forstår er det også enkelte miljø i Førde og nærområdet som peikar seg ut som meir interessante enn andre for etterforskarane.

Ventar nye svar

Lensmannen stadfestar at ein berre har fått svar på ein del av prøvene som er sende til analyse. Rettsmedisinsk institutt vil halde fram DNA-jakta, om nødvendig også gjennom helga. Det kan derfor berre vere eit tidspørsmål før politiet har eit gjennombrot. Skulle derimot DNA-jakta vise seg å vere resultatlaus, vil arbeidet med å finne Anne Slåtten sin drapsmann bli svært tidkrevjande og vanskeleg.

At politiet er fåmælte overfor ålmenta, og verkar lite interesserte i å kartleggje dei mange tilreisande som var i Førde drapshelga, styrkar teorien om at dei siktar seg inn mot ein lokal gjerningsmann. Eller at dei er trygge på at han er å finne i etterforskningsmaterialet.

Politiet opnar også for at det er fleire personar som kan vite noko om drapet, sjølv om det skulle vere berre ein gjerningsmann.

Vil ha fleire tips

Det har så langt kome inn over 300 tips. Dagleg melder det seg nye vitne.

— For vitna kan informasjonen dei sit på verke betydningslaus, men for oss kan den ha stor verdi. Derfor oppmodar vi framleis folk som har sett noko om å melde seg, sier Fonn.

I dag vil politiet presentere eit flyfoto der alle registrerte rørsler er plotta inn, også observasjonar som tidlegare ikkje er kjende for publikum.

— Vi gjer dette for å kvalitetssikre dei opplysningane vi sit på, og for å sjå om det kan kome inn noko nytt, sier Fonn.

<b>VIL STRESSE:</b> Politiet ønskjer tydeleg å stresse drapsmannen, men held framleis tett om innhaldet i drapsetterforskninga. Tips vil dei framleis ha.<p/> ODDLEIV APNESETH (foto)