En indikator på den sviktende mentalhelsen er den kraftige økningen i utbetalinger av sykepenger til folk med psykiske lidelser. I årene fra 1994 til 1999 steg antallet saker med hele 150 prosent fra vel 24.800 til 62.500.

Voldsom økning

Bergens Tidende skrev tirsdag at presset på institusjonene i Hordaland har toppet seg i løpet av det siste året, og at mange nå må stå i behandlingskø i ett år.

På landsbasis økte tallet på innleggelser ved psykiatriske institusjoner med 41 prosent fra 1998 til 1991. Dette tilsvarer 8500 innleggelser. Kapasitetsmangelen har imidlertid gjort at lengden på et gjennomsnittlig behandlingsopphold er blitt nesten halvert.

14,4 prosent av de som ble sykmeldte i fjor hadde psykiske plager. Dette er en økning på fem prosent på like mange år, mens tallene for de andre sykeårsakene stort sett holder samme nivå som før.

Unge sliter

I 1998 fikk åtte prosent flere barn og ungdommer psykiatrisk behandling i enn i 1991. Mer enn to prosent av alle barn og ungdommer får behandling for psykiske lidelser, mens Sosial— og Helsedepartementet anslår at fem prosent har behov for behandling.

31 prosent av alle som får rehabiliteringsstønad har psykiske lidelser. Bare muskel- og skjelettlidelser er en større utgiftspost for det norske samfunnet.

Det er særlig lettere lidelser som personlighetsforstyrrelser og adferdsforstyrrelser som øker. Det er ikke stort flere psykotiske lidelser nå enn før.